16.12.2007

60 millioner muslimer i Europa om 22 år

Forfatter: OH

EU vil kriminalisere protest imod udviklingen

60 millioner muslimer i Europa om 22 år

Det er anslået, at er der er 30 millioner i Europa i dag. En israelsk forsker regner med en fordobling i 2030. Udviklingen vil på sigt indebære en fuldstændig forandring af kontinentet

Demografien

Tallene stammer fra en ny bog skrevet den israelske historiker, professor Raphael Israeli – ”The third Islamic Invasion of Europe” (”Den tredje islamiske invasion i Europa”).

Professor Israeli, som er ekspert i islamisk historie, er tilknyttet Det Hebraiske Universitet i Jerusalem.

Han gør i øvrigt opmærksom på, at ca. 50.000 franske og 50.000 engelske statsborgere har konverteret til islam de sidste 10 år, samt at Europas ansigt er under hurtig forandring ikke mindst på grund af den muslimske immigration. Den demografiske udvikling vil, skriver han, føre til en situation, hvor det muslimske mindretal vil få en stadig mere afgørende betydning for sammensætningen af europæiske regeringer, og bliver Tyrkiet medlem af EU, vil denne proces accelerere. Han bemærker også, at konverteringer i blandede ægteskaber stort set kun virker i én retning, fordi en muslimsk kvinde, som gifter sig med en kristen, anses for frafalden og derved udsætter sig for fysisk fare.

Holdningerne blandt unge muslimer

Hans bog perspektiveres af en engelsk undersøgelse blandt unge muslimer. Den viser, at de unge muslimer er mere tilbøjelige end de ældre til at ville støtte sharia-lovgivning og beundre al-Qaida, selv om tre femtedel af de 16 til 24-årige siger, at de har lige så meget til fælles med ikke-muslimer som med muslimer. Unge muslimer er imidlertid mere fundamentalistisk indstillede m.h.t. nøglespørgsmål inden for det sociale og politiske område end ældre over 55 år. 40 procent af de unge sagde således, at de ville foretrække at leve under sharia-lov i England mod kun 17 procent af muslimerne over 55. 36 procent af de unge mente, at en muslim, der konverterede, skulle straffes med døden mod kun 19 procent i den ældre gruppe. 13 procent af de unge sagde, de beundrede organisationer som al-Qaida og andre, der er villige til at gå til kamp mod Vesten.

Undersøgelsen byggede på interviews med 1.003 muslimer udvalgt med henblik på at være repræsentative for den muslimske befolkning i England. Den formodede fejlprocent for hele undersøgelsen er anslået til 3 procent.

EU’s politik på området

Den eneste mulighed for at hindre Europa i at udvikle sig i den retning, disse tal viser, er kollektiv hjemsendelse af grupper, der ikke vil respektere det europæiske demokrati. Den (forfatnings)traktat, som lige er vedtaget (Lissabon-traktaten), og som forudsættes gennemført uden folkeafstemning, er i den i øjeblikket tilgængelige form umulig at få overblik over for ikke-indviede. Det ser imidlertid ud til, at kollektive hjemsendelser af sådanne grupper bliver forbudt.

Holdningerne i EU illustreres også af en ny beslutning (af 13. december 2007) i Europa-parlamentet om ”bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa”.

 

Parlamentet henviser heri bl.a. til tidligere beslutninger om racisme, fremmedhad og ekstremisme, således af 20. februar 1997 om racisme, fremmedhad og den yderste højrefløj, af 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa, holdning af 29. november 2007 om forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, beslutning af 27. januar 2005 om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme, EU-traktatens artikel 6, 7 og 29 og til EF-traktatens artikel 13, der forpligter EU og medlemsstaterne til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og som giver EU midler til at bekæmpe racisme, fremmedhad og forskelsbehandling, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Den Europæiske Unions aktiviteter til bekæmpelse af racisme, fremmedhad, antisemitisme og homofobi, navnlig de to antidiskriminationsdirektiver 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, resolution 1344 af 29. januar 2003 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om truslen mod demokratiet fra ekstremistiske partier og bevægelser i Europa m.v.

 

Papiret massivt fokuseret på bekæmmpelsen af ”højrebevægelser”. Det udtrykker foruroligelse over, at ”ekstremistiske bevægelser, paramilitære grupper og partier, hvoraf nogle endog har regeringsansvar, og som baserer deres ideologi og politiske retorik, praksis og adfærd på forskelsbehandling, herunder racisme, intolerance, tilskyndelse til religiøst had, udstødelse, fremmedhad, antisemitisme, romafjendtlige handlinger, homofobi, kvindehad og ekstrem nationalisme, igen vinder frem i Europa”. Det nævner dog - om end kun en passant - også foruroligelse over den muslimske fundamentalistiske rekruttering af tilhængere og den voldsomme propagandakampagne med terrorangreb i EU.

Parlamentet slutter med at sige bl.a. at det:

 

”1.   fordømmer alle racistiske og hadfyldte overgreb på det kraftigste og opfordrer alle myndigheder til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at straffe de ansvarlige; udtrykker sin solidaritet med alle ofre for sådanne overgreb og med deres familier;

3.   beklager, at nogle af de vigtigste partier har anset det for formålstjenligt at lade yderligtgående partier fremstå som troværdige og acceptable ved at lade dem deltage i koalitionsregeringer og dermed har ofret deres moralske uangribelighed for at opnå en kortsigtet politisk gevinst og udbytte;

4.   bemærker, at det stigende antal yderligtgående organisationer, som ofte omfatter nyfascistiske elementer, kan øge angsten i samfundet betydeligt, hvilket kan komme til udtryk i racisme inden for en lang række områder, herunder beskæftigelse, boligforhold, uddannelse, sundhed, politi, adgang til varer og tjenesteydelser og medier;

6.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge den fulde gennemførelse af den eksisterende lovgivning, der har til formål at forbyde tilskyndelse til politisk og religiøs vold, racisme og fremmedhad; opfordrer medlemsstaterne til at overvåge den stringente gennemførelse og konstante forbedring af antiracistiske love, oplysnings- og bevidstgørelseskampagner i medierne og på læreanstalter;

7.   henstiller til alle demokratiske kræfter, uanset deres ideologi, at undlade at støtte yderligtgående racistiske eller fremmedfjendske partier, hverken direkte eller indirekte, og hermed også at undgå enhver form for samarbejde med deres valgte repræsentanter;

8.   advarer forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009 mod, at yderligtgående partier opnår repræsentation i Europa-Parlamentet, og opfordrer de politiske grupper til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre, at en demokratisk institution anvendes som platform for finansiering og formidling af antidemokratiske budskaber;

10.   bekræfter sin opfattelse af, at offentlige personer bør afholde sig fra at fremsætte udtalelser, der opfordrer eller tilskynder til had til eller stigmatisering af befolkningsgrupper på grundlag af race, etnisk oprindelse, religion, handicap, seksuel orientering eller nationalitet; mener, at såfremt fremstående personer tilskynder til had, skal den omstændighed, at de er kendte i offentligheden, betragtes som en skærpende omstændighed; fordømmer navnlig den foruroligende udbredte antisemitisme;

11.   opfordrer medierne til at informere offentligheden om farerne ved hadefuld tale og at bidrage til fremme af principper og værdier som demokrati, lighed og tolerance;

12.   opfordrer alle medlemsstater til i det mindste at åbne mulighed for - efter en retskendelse - at tilbageholde offentlig støtte til politiske partier, der ikke tager afstand fra vold og terrorisme og ikke respekterer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet i henhold til den europæiske konvention om menneskerettigheder og chartret om grundlæggende rettigheder, og opfordrer de medlemsstater, der allerede har denne mulighed, til omgående at gøre brug af den; opfordrer endvidere Kommissionen til at sørge for, at der ikke stilles EU-midler til rådighed for medier, der anvendes som platform for udbredelse i stor målestok af racistiske, fremmedfjendtlige og homofobiske idéer;

13.   opfordrer Kommissionen til at støtte ngo'er og organisationer i civilsamfundet, der arbejder på at fremme demokratiske værdier, menneskeværdighed, solidaritet, social integration, en tværkulturel dialog og social bevidsthed om farerne ved radikalisering og voldelig ekstremisme, og som kæmper imod enhver form for forskelsbehandling”

 

Kilder:

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=11931

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54018

http://www.euo.dk/upload/application/pdf/0357193d/cg00014.da07.pdf

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0623+0+DOC+XML+V0//DA

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810