22.02.2004

Tvivlsomme tal

Forfatter: Ebbe Vig, cand.oceon

På udlændingeområdet bruges statistik ikke længere til at afdække, men til at skjule virkeligheden. Eksempler....

Tvivlsomme tal

På udlændingeområdet bruges statistik ikke længere til at afdække, men til at skjule virkeligheden.

Vi bringer nogle eksempler:

Befolkningens sammensætning:

Danmarks Statistik angiver det samlede folketal per 1. januar 2004 til 5.397.640. Heraf angives 440.824 at være indvandrere eller efterkommere. Størstedelen er fra såkaldte ikke-vestlige lande.

Efterkommere defineres som personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere. Efterhånden som flere og flere indvandrere opnår dansk statsborgerskab, optræder flere og flere efterkommere som danske i statistikken.

De officielle opgørelser har derfor i de senere år vist det paradoks, at antallet af indvandrere er vokset, samtidig med at antallet af udenlandske statsborgere her i landet er faldet.

I 2002 voksede antallet af ikke-vestlige indvandrere med 15.688, medens antallet af ikke-vestlige statsborgere faldt med 2.607. Årsagen til faldet er altså ikke, at tusindvis af bosniere, afghanere, somaliere og andre rejste tilbage til deres hjemlande, hvor der nu er fred. Årsagen er derimod, at folketinget bevilligede dem dansk statsborgerskab.

I løbet af de seneste 10 år har omkring 150.000 udlændinge fået dansk statsborgerskab. Hver gang én får statsborgerskab følger alle pågældendes børn under 18 år - samt efterkommere ud i al fremtid - med. Den tilgængelige statistik viser ikke, hvor mange det på nuværende tidspunkt drejer sig om. Men det er næppe en overdrivelse at formode, at hver ”nydansker” i gennemsnit har fået 2 efterkommere – indtil videre.

I så fald er her lige så mange ”papirdanskere” som udenlandske statsborgere. I alt næsten 900,000 personer.

Når dette tal trækkes fra det samlede indbyggertal, må der altså formodes at være omkring 4,5 mio. etniske danskere tilbage i Danmark.

Men vi ved det ikke nøjagtigt. For det er politisk besluttet, at man ikke ønsker at kende virkeligheden.

Begrundelsen er, at udlændinge forventes at blive ”integreret” efter nogle års ophold i landet.

At det i virkeligheden kan vare temmelig længe, fremgår af det faktum, at det er mere end 500 år siden, at tyrkerne indvandrede til Cypern. Det er som bekendt så som så med integrationen på øen. 

Børnefødsler:

Fornylig viste en undersøgelse med data fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor, at indvandrernes efterkommere tilpasser sig det antal børn som nordiske kvinder føder. (Refereret i metroXpress 7/1 2004) 

Sådan ser det ud, når børn af indvandrere, som har fået dansk statsborgerskab, medregnes som danske. Herved bibringes vi det indtryk, at danske kvinder føder flere børn i gennemsnit end tilfældet er, og samtidig at de ikke-vestlige indvandrerkvinder føder færre, end de faktisk gør.

Fertiliteten er det antal børn kvinder i de forskellige fødedygtige aldre forventer at føde og har født. Den er udpræget kulturbestemt. Den var 1,377 i det daværdnde Danmark i 1983, da indvandringen tog fart med den nye udlændingelov. Intet tyder på, at danske kvinder skulle føde flere børn i dag end dengang. De kulturelle årsager til den lave fertilitet er uændrede, og danske kvinders fertilitet er snarere lavere i dag end i 1983.

Internationale undersøgelser i FN og andre organer postulerer, at fertiliteten blandt immigranter i de vestlige lande ændrer sig. De ringere levevilkår har været anset som den væsentligste årsag til de uforholdsmæssigt mange fødsler i ikke-vestlige lande i forhold til her. Ved vandring til Vesten sker der en markant ændring i disse levevilkår, hvorfor så børneantallet måske skulle forventes mindsket blandt de indvandrede ikke-vestlige kvinder. Men sådan forholder det sig ikke. Det forholder sig stik modsat, når man interviewundersøger kvinder blandt immigranterne og optæller deres gennemsnitlige antal børn.

Kriminalitet:

Opgørelsen af kriminalitet her i landet foregår ud fra optællinger i landets politikredse. Rigspolitiet foretager derefter den landsdækkende samlede opgørelse af antallet af kriminelle gerninger i form af sigtelser og siden domfældelser. Disse kriminelle gerninger opdeles i bl.a. hovedgerningskategorier efter de love, der er overtrådt, og ned i flere detaljer alt efter kriminalitetens karakter.

Vil man kunne sammenligne kriminaliteten mellem indvandrerne og danskerne, kan flere forhold inddrages for at sikre, at det billede, der tegnes, er realistisk. Kriminalitet er f. eks. mest udbredt blandt de unge og yngre mennesker. Blandt ”indvandrere” og  deres ”efterkommere” (altså i 1. generation) viser Danmarks Statistiks opgørelser pr. 1. januar  1998 og 2003 viser at 40,3 pct. henholdsvis 52,2 pct. var under 30 år. Herved kommer de til at veje tungt i opgørelserne, når ”danskernes” andel under 30 år på de pågældende tidspunkter kun var henholdsvis 37,7 pct. og 36,6 pct. Årsagen til, at immigrantgrupperne har forholdsvis langt flere unge og yngre er, at indvandrere føder mere end dobbelt så mange børn end danskerne i gennemsnit, og at indvandrerne hovedsagelig er yngre mennesker.

Men som følge af Folketingets rundhåndede tildeling af dansk statsborgerskab til udlændinge, figurerer langt over halvdelen af ikke-vestlige indvandrere og deres børn som danske i optællingerne! Det medfører, at stambefolkningen af danskere i opgørelserne til sammenligningsbrug kommer til at stå for en hel del af den kriminalitet, der rent faktisk er udført af ikke-vestlige indvandrere og deres børn, selv når sammenligningen vel at mærke skal foretages ved angivelser i forhold til befolkningsgruppernes størrelser.

I forvejen er antallet af kriminelle handlinger inden for de forskellige hovedgerningskategorier - udført af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 2-4 gange større end det tilsvarende antal for danske statsborgere. Også selvom der blandt danske statsborgere endog er flere hundrede tusinde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med tildelt dansk statsborgerskab.       

Disse seks gennemgange indeholder flere detaljer:

Børnefødsler i København og Danmark, januar 2004: http://www.lilliput-information.com/conni.html

Fertiliteten en - en opklaringsopgave http://www.lilliput-information.com/cona.htm

Prognose for befolkningsudviklingen i Danmark, 2003: http://www.lilliput-information.com/edu/protek.html

Prognose for befolkningsudviklingen i Danmark, 2003 (fuldstændig gennemgang):
http://www.lilliput-information.com/prog/progno.html

Antal fremmede i Danmark, pr. 1. januar 2003: http://www.lilliput-information.com/frdk02.htm

Vores Fremtid – interesseret? – januar 2004: http://www.lilliput-information.com/eufolk.html

Ebbe Vig, cand. oecon

www.dendanskeforening.dk  

danskeren@danskeren.dk 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810