30.11.2015

Ny projektion med sikre konsekvenser:

Forfatter: J. E. Vig

Specielt om indvandringen fra muslimsk dominerede lande

Ny projektion med sikre konsekvenser: Specielt om indvandringen fra muslimsk dominerede lande

BEFOLKNINGSPERSPEKTIVET MED SIKRE KONSEKVENSER UNDER INDVANDRINGSÆRAEN

 

Antallet af immigranter og deres børn i Danmark kan i en matematisk retromodel estimeres til mellem 749.000 og 866.000 pr. 1. januar 2015. Når denne estimation udføres, er det fordi de officielle optællinger ikke stemmer. Især er der problemer med tilregningen af immigranternes børn, der fødes her i landet. En stor del af børnene medtælles som var de børn af danskere. Derfor rekonstrueres befolkningsudviklingen siden 1980 ved at gøre brug af Alsagerskolens, FN’s, OECD’s, Verdensbankens og CIA Factbooks oplysninger om de totale fødselsrater i oprindelseslandene. Hertil kommer det officielle folketal i Danmark, nettoindvandringen i årene og de forudsatte officielle fælles totale fødsels- og dødsrater her i landet ligeledes år for år 1980-2015.

Pr. 1. januar 2015 var her officielt bosat 657.473 ’indvandrere’ og ’efterkommere’. Når antallet af udenlandske statsborgere bosat her lægges sammen med antallet, der har opnået dansk statsborgerskab siden 1980, bliver summen i alt 641.064. Vil det sige at ’indvandrere’ og ’efterkommere’ har fået bragt netto 16.409 børn til verden på 35 år (minus de døde naturligvis)? Det er i gennemsnit netto 469 børnefødsler pr. år. I Tårnby var der officielt 5.082 ’indvandrere ’ og ’efterkomme’ bosat pr. 1. januar 2015. Antallet af nulårige blandt ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i Tårnby på samme dato var 34 ifølge Danmarks Statistik. Dette svarer til en fødselsrate på 6,7 promille (= 34/5.048 = 0,0067). For den samlede befolkning i Danmark oplyser Danmarks Statistik (DS), at den samlede fødselsrate var 10,1 promille i 2014.

Pr. 1. januar 2015 var der i Danmark bosat eksempelvis 6.534, der angiveligt har udenlandsk statsborgerskab, selvom DS hævder disse individer angiveligt er af dansk herkomst; i 1980 var det tilsvarende antal 10.713. Jeg mener DS forveksler begrebet herkomst med begrebet fødested. Herkomst står i følge nudansk ordbog for ’der hvor man stammer fra, afstamning’. Dette indbærer at disse udenlandske statsborgere har forældre med udenlandsk oprindelse, og derfor er de ikke af dansk herkomst, medmindre det måtte dreje sig om danskere, der har opnået andet statsborgerskab end dansk, men fortsat er bosat her.

Procentandelen af immigranter fra muslimsk dominerede oprindelseslande og områder er steget fra ca. 33 til ca. 60 pct. i perioden 1980-2015. Både fordelingen af nettoindvandringen på oprindelseslande og de indvandredes fødselshyppigheder har effekt på denne udvikling. Procentandelen af udenlandske oprindelser med IQ mindre end 90 voksede fra 39 til 60 pct. fra 1980 til 2015 og fortsætter stødt til 66 i 2059 og 70 pct. i 2072.

 

I øvrigt benævnes immigrant- eller oprindelseslandene af DS misvisende indvandringslande i Statistikbanken ved indvandringen, men samme lande mere logisk benævnes udvandringslande ved udvandringen:                   http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Et indvandringsland er efter vor opfattelser landet som immigranterne indvandrer til. Vi ser også at ’herkomst’, som foruden at blive forvekslet med ’fødested’ hos Danmarks Statistik også ligestilles med ’oprindelser’ og sættes med dansk oprindelse op mod begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der ikke afgrænser noget fastlagt om ’oprindelse’:  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Nudansk ordbog oplyser at ’oprindelse’ er ’begyndelse til noget, det som noget stammer fra’.

Siden 2010 er den årlige indvandring blevet øget fra 17-18.000 til henved det dobbelte antal nye foruden børnene født af immigranterne her i landet. De seneste tre år har den gennemsnitlige tilstrømning officielt været netto 31.545 pr. år, hvoraf ca. 55 pct. stammer fra muslimsk dominerede lande/områder og ca. 28 pct. fra nation/område repræsenterende et IQ-gennemsnit på under 90.

Hvis denne gennemsnitlige tilstrømning fortsætter, kan vi se på fremtidsperspektivet: I bladet Danskeren nr. 1 i 1992 bragtes en prognose, der for året 2021 meldte 872.855 fremmede og tilsvarende i 2026 1.074.292 fremmede i Danmark stammende fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Prognose fra november 2003 viste 926.200 fremmede immigranter og deres børn i år 2020:

http://www.lilliput-information.com/economics/prog/progno.html

I juli 2008 forventede jeg en tilvækstrate fra fødsler på 3 pct. pr. år og 1.277.000 ikke-vestlige i året 2020:

https://danmark.wordpress.com/2008/09/22/fremskrivning-af-antallet-af-ikke-vestlige-i-danmark-i-aar-2020/

Da indvandringen nu går raskere end forudsat i de tre foregående prognoser, men tilvækst-raten fra fødsler samlet er lidt under 3 pct. pr. år rundes en 1 mill. immigranter og deres børn efter projektionens estimation i slutningen af 2018, og immigranterne og deres børn vil under denne forudsætning være i flertal i 2058, om 43 år, hvor immigranterne fra muslimsk dominerede lande og områder vil udgøre 58 pct. af alle immigranter og deres børn og 30 pct. af befolkningen. I 2072 63 pct. af alle udenlandske oprindelser og 41 pct. af befolkningen.

Tilvækstraten er fødselsraten minus dødsraten med enheden antal pr. 100, pr. 1000 eller pr. 10.000 i befolkningen eller delbefolkningen pr. år. Udvælges blandt de udenlandske oprindelser gennemsnitlige fødselsrater, der større end 3 pct. pr år, drejer det sig om oprindelser i Afrika, Mellemøsten og Sydvestasien. Blandt disse har den gennemsnitlige tilvækstrate, der er bestemt af de enkelt rater i de enkelte oprindelseslande/grupper og lande/gruppe størrelsernes repræsentation som immigranter i Danmark, været lige omkring 44 pr. 1000 pr. år siden 1980. Med dødsrater på fra 12 til 9 1980-2015 giver dette årlige totale tilvækst-rater på fra 32 til 35 pr. 1000 svarende 3,2 til 3,5 pct. pr. år. Indvandrer der et øget antal fra de højfertile områder, så stiger den samlede gennemsnitlige fødselsrate i gruppen af indvandrere og deres børn.

Fødselsraterne mindre end 30 har et gennemsnit på fra 14,8 til 15,2 siden 1980. Det faktum at der er en forskel på en faktor 3-4 til gennemsnittet for fødselsraterne større end 30 er helt afgørende, også for perspektivet. For de europæiske såkaldte velfærdsstater kan fødselsrater vælges til 8, 9 eller 10, uden det har nogen signifikant effekt på de resultater, der er i focus, nu da rådata om antal fødsler blandt de udenlandske oprindelser ikke officielt oplyses. 

Det er en kendsgerning at med intelligenskvotient under IQ90 er de pågældende ikke-egnede til hverken arbejdsmarkedet eller uddannelse i Vesten. I 1980 stammede 39 pct. af det samlede antal indvandrere og deres børn fra lande/områder, hvor den gennemsnitlige IQ var under 90. I begyndelsen af 2015 udgør denne andel 60 pct. Og det svarer præcis til hvad vi ser i virkeligheden mht. egnetheden.

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændig anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser den herskende lighedsideologi, og der gøres sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90. Se nærmere herom og om egnetheden i diagram 17 og 18 side 19 og 20 under førstkommende link.

Men andelen 60 pct. af de udenlandske oprindelser under IQ90 i 2015 vil være stadigt stigende. I 2072 vil der være mere end 68 pct. eller mere end 2 ud af 3, der ikke er egnede til hverken arbejdsmarkedet eller uddannelse. Præcis den samme udvikling vil vi se i f.eks. Norge, Tyskland og Storbritannien, som er blevet analyseret demografisk igennem for samme udviklingsretning:

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

I Danmark forbrugtes mindst 30 pct. af velfærdsposterne til immigrant/efterkommerformålet i 2010. I 2072 viser projektionen, at IQ-gennemsnittet for indvandrere og efterkommere vil være 86,3. Det betyder ca. 63 pct. af de udenlandske oprindelsers samlede antal 6,1 mill. (3,83 mill. eller 39 pct. af folketallet) i 2072 forventes forsørget af den offentlige velfærd. D.v.s. 3,83 mill. af udenlandsk herkomst på velfærd eller 39 pct. af folketallet foruden de danskere, der lever på velfærd i et land uden nogen vækstudsigter. Men IQ for landet som helhed når IQ92 allerede i 2058, hvor 2/3 af de udenlandske oprindelser er i kategorien uegnede til arbejdsmarked og uddannelse i Vesten. Da IQ-gennemsnittet for landet som helhed er IQ90,6 i 2072 kan vi også sige, at lidt mere end halvdelen af folketallet skal forsørges af den anden halvdel. Efter 2010-udgiftsniveauet betød det, at mindst 30 pct. af velfærdsudgifterne forbrugtes på immigranter og efterkommere. 225,7 mia. ud af 752 velfærdsmilliarder, da vi forudsatte de udgjorde 11 pct. af folketallet. I 2010 forbrugtes 214,2 mia. kr. til pensioner pga. alderdom og 128 mia. kr på sygdom ud af det samme velfærdsbudget på 752 mia. kr. Allerede i 2010 afholdtes 354,4 mia. kr. i sociale ydelser, der ikke skyldtes alderdom. Medmindre Danmark ved et usandsynligt særtilfælde rammer en voldsom realvækst eller en guldåre i de kommende 57 år, hvad der ikke er nogen udsigt til, da er mulighederne opbrugte ad de gængse veje, og regnskabet hænger utvetydige ikke sammen.

Velfærds-vækstøkonomi-modellens sammenhæng under indvandringsæraen er der redegjort for i et let tilgængeligt sprog på:

https://transeurabia.wordpress.com/2015/04/10/okonomisk-vaekst-under-indvandrings-aeraen/

eller som pdf-file:

http://www.lilliput-information.com/vaekst og indvandring.pdf

Med mere end fire gange flere immigranter og efterkommere at forsørge i UK og med 6-7 gange flere i Tyskland vil vi herefter økonomisere med analyseressourcerne. Endog i Norge fjernes egnetheden. Jeg må gå ud fra at ændringer sker senest, når ’finansruinen indtræffer’.

Uanset hvor meget bestræbelserne rettes mod at få egnede immigranter til Europa, vil udviklingen blive ’vundet af’ velfærdskonsumenterne, fordi netop de højfertile områder i Afrika, Mellemøsten og Sydvestasien repræsenterer de gennemsnitlige IQ-værdier henholdsvis langt under og under IQ90. Fødselstilbøjeligheden er henved fire gange højere i det centrale Afrika sammenlignet med den gennemsnitlige fødselstilbøjeligheden i den vestlige, såkaldte velfærdsstat. Hertil kommer det europæiske aldringsproblem der samtidig gradvist kun forstærkes fremover og også den internationale konkurrence, der har sendt Europa på vågeblus uden andre udsigter end falsk nominalvækst (byggende på pengeudstedelse) med resultaterne mere stilstand og større statsgæld.

 

Cand.oecon. J. E. Vig

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810