07.11.2005

Den planmæssige ødelæggelse af de demokratiske samfund

Forfatter: G. Johnsen

Massemediernes fortielser, manipuleringer og propaganda er katastrofale. Hvad foregår der i EU-samfundene?

De fortielses- og selvcensureringskrav, som EU gennem EUMC har pålagt massemedierne, er katastrofale. Endnu efter 30 års forløb har almenheden i EU- landene ikke fået fyldestgørende referat af, hvad 70´ernes aftale mellem dem (EU) og de arabiske lande indebærer, den såkaldte europeiske-arabiske dialog. Ikke den mindste gennemgang og analyse af traktaterne om disse - af de europeiske folk - indgåede forpligtelser over for den arabiske verden.

Ikke et ord om, at vi europeer – du og jeg – skulle modtage, sprede og fremme islam i vore lande. At vi skulle revidere vore skolebøger, så de imødekom islam. Ikke et ord om den overvågning af befolkningerne, som EUMC står for. Eller om den trussel, de indførte i retssystemet, da man gav muhammedanerne et våben i hånd, som kun de kan bruge (kun for minoriteter!): den såkaldte racismeparagraf, som påberåbes ved den mindste indbildte ”krænkelse” af islam. Islam er fredet i klasse A.


Men ikke nok med den europeisk-arabiske dialog. Uden at informere befolkningerne i EU, uden at spørge dem, d.v.s. uden deres opbakning, fortsatte EU`s politikere deres planer. Massemedierne undgik til stadighed at gennemgå og analysere disse planer. Således gled også den såkaldte ”Barcelonaproces” 1995 hen over befolkningernes hoveder uden oplysninger til almenheden og uden kommentarer.

Barcelonaprocessen skal gøre Middelhavet til et indhav i EU. Man sluttede aftaler med alle de lande ved Middelhavet, som ikke var EU-lande: de islamiske stater langs Mellemøstens og Nordafrikas kyster fra Tyrkiet til Marokko - samt Israel. Man lovede dem alt muligt og startede med bidrag til dit og dat og lettelser for disse befolkninger at rejse ind og få arbejde i EU.
EU´s masen på for at få optaget Tyrkiet i EU trods alle protester fra EU- befolkningerne må ses i denne sammenhæng.

Politikerne fortsætter stadig mere eller mindre fordægt deres samarbejde med islam - d.v.s. uden oplysninger, analyser og debat i EU-landenes massemedier.

Nu skal EU´s mange løfter til de islamiske Middehavslande drives igennem så hurtigt som muligt. uden oplysninger eller diskussioner i befolkningerne. De skal bare manipuleres på plads gennem fortielsesstrategi og propaganda.

Sådan er det.

Det kom tydeligt frem i den tale, som direktøren for DCCD (Danish Center for Culture and Development), Olaf Gerlach Hansen, holdt i Rabat den 13. juni 2005:   

Multikulturelle uddannelser skal med i skolernes læseplaner, og man skal fremme indlæring om andre kulturer. Børnene skal have nye islamvenlige skolebøger og – ligesom også de voksne – påvirkes gennem film, udstillinger, teater, TV og andre massemedier etc.  Journalistuddannelsen skal ændres til positiv multikulturel-skoling. Kunst og kultur skal styres til at fremme multikulturel  forståelse, etc. etc.
Et centralt sekretariat til styring af alle initiativer bør oprettes.

Dette intense propagandaprojekt er en diktaturstat værdigt!

Hvornår får vi en fri presse, som kulegraver det hele og fortæller EU-borgerne, hvad politikerne allerede har arrangeret i deres navn, hvad der foregår nu bag det EU-islamiske jerntæppe og hvad planerne er fremover?

Må vi så få besked! Klart og utvetydigt!

Kilde: 8D9C3C37661C491CC12570210028C55B(2).htm


Olaf G. Hansens tale i Rabat , 13. Juni 2005

8D9C3C37661C491CC12570210028C55B(2).htm


Fremme af dialog blandt kulturer og civilisationer gennem konkrete og støttede initiativer


Ærede Excellencer, kære partnerorganisationer, mine damer og herrer,

Først og fremmest vil jeg udtrykke min taknemlighed over for kongeriget Marokko og alle vore partnerorganisationer for det vidunderlige arbejde, De har gjort for at muliggøre denne konference. Vi er Dem virkelig meget taknemlige.

Det Danske Center for Kultur og Udvikling co-sponsorerer denne konference, fordi vi føler, at tiden er meget knap.

I lang tid har mange talt om de farer, som knytter sig til profetiet om et ” Sammenstød mellem civilisationer”. Vi kan ikke længere tale. Det er nu allerhøjeste tid at tage dialogen mellem kulturer og civilisationer på det filosofiske plan op på den konkrete og støttede AKTIONS (HANDLINGS) niveau. Dette er konferencens egentlige mål. Vi er enige heri. Dette er grunden til, at vi støtter konferencen.

Hvad er konkrete aktioner?

Vi er interesserede i nye aktioner i  MEDIER, i KULTUR og i UDDANNELSE. Kort sagt må disse initiativer:
 • Tage fat på uvidenhed, klichéer (stereotyper) og fordomme
 • Skabe dialog mellem kulturerne i/på områder, hvor folk frygter ”kultursammenstød”
 • Have et positivt udgangspunkt: Menneskehedens rige kulturelle forskellighed. De fælles universelle værdier, som f.eks. defineret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling, da den formulerede en global etik og de efterfølgende UNESCO-deklarationer.


Det følgende er eksempler – delvist hentet fra baggrundsdokumentet – på konkrete initiativer, vi er interesserede i, og som vi håber vil blive diskuteret i de følgende dage.

MEDIER
 • Konkrete initiativer til at udvikle ”kulturel journalistik” i den daglige fremgangsmåde i medierne. Dvs. ændring af traditionen i den traditionelle ”nyheds-journalistik” til at give højere prioritet til kulturelle og sociale portrætter fra dagliglivet, værdier og bekymringer hos almindelige mennesker, den menneskelige historie, som kan skabe genkendelse, fascination og – interkulturel forståelse.
 • Konkrete initiativer i brugen af ”billeder” i medierne og på offentlige steder, som udfordrer de stereotype ”billeder”, vi alle bærer, om folk fra andre kulturer. Dette vil kræve nye måder at bruge fotografi, film og scenografi på i medier og reklamer.
 • Konkrete initiativer til at udvikle ”interkulturelle  kvalifikationer” under oplæring af nye generationer af journalister i journalistskoler, efteruddannelse osv.
 • Konkrete initiativer til forbindelser og udveksling mellem journalister, redaktører og medie-institutioner, hvilket opmuntrer til interkulturelt samarbejde og  medvirken osv.


KULTUR OG KUNST
-Konkrete initiativer om nye modeller at bruge kulturfestivaler og begivenheder til at nære dialogen på . Alt for ofte bruger store begivenheder som de Olympiske Lege, kulturhovedstæder osv. ikke deres muligheder for at skabe dialog. DCCD har udviklet en model, IMAGES-festivalen næste år, ”MELLEMØSTBILLEDER”, som jeg vil sige mere om nedenfor.
-Konkrete initiativer, som fokuserer på forståelsesproblemer, som opstår, når kunst og kulturelle udtryk fra en kultur overføres til en anden kultur. Hvordan det skal modvirkes gennem seminarer, møder, uddannelse, medier osv. Dette kaldes også ”kontextualisation” (dvs. ”sammenvævning”) af kunst og kultur. Et konkret initiativ skulle f.eks. være et kunstlaboratorium, hvor kunstnere, undervisere og medie-arbejdere selv tager fat på problemer med forbindelse til deres eget arbejde i et milieu, hvor deres arbejde forelægges en anden kultur.
-Konkrete initiativer til at styrke styringen af kunst- og kulturfrembringelser i retning af at fremme ægte dialog og forståelse . Uden stærk ”kulturstyring og –forvaltning” vil der være få aktiviteter at støtte, hvor kunst og kultur bruges som værktøj for dialogen. Dette gælder generelt, men ikke mindst for det vigtige arbejde, der laves af kunstnere for de få.
Det er også et vigtigt punkt for minoritetskulturer, indfødte, marginaliserede grupper osv.

UDDANNELSE
-Konkrete initiativer til at integrere borgerretsuddannelse og multikulturel uddannelse i skolernes læseplaner. Arbejde med uddannelsesplanlæggere, læreruddannelse osv. på centrale og regionale niveauer.
-Konkrete initiativer til læseplansudvikling ved hjælp af nye uddannelsesmaterialer og revision af eksisterende undervisningsbøger. Der mangler i både Nord og Syd opdateret stof, som er sagen vedkommende for så vidt angår nutidigt liv, kultur og samfund, ikke mindst unge menneskers liv i Mellemøstens byer.
-Konkrete initiativer til at udvikle skolesammenknytninger og udvekslinger som metode til at fremme indlæring om andre kulturer og global etikindhold i skolerne. Skolesammenknytning og udvekslinger kræver også aktiv engagement fra lokalsamfundet omkring skolen, f.eks. gennem frivillige værtsfamilier, venskabsarrangementer osv. Dette kræver nye initiativer for partnerskaber mellem NGOere, lokale og centrale uddannelsesmyndigheder.

Hvordan virkeliggør vi de konkrete initiativer?
Vi mener, det er vigtigt:
 • At finde frem til nøgleagenterne, der skal iværksætte de nye uddannelsesinitiativer, kommunikation og kultur. Det ville være vidunderligt, hvis vi efter denne konference kan forøge antallet af organisationer og eksperter, som er dem, der vil videreføre de nye initiativer  efter konferencen. En af vore største succes-kriterier er øget engagement fra aktører i det borgerlige samfund udover regerings- og private aktører.
 • At angive, hvad hver partnerorganisation (hvormed jeg mener UNESCO, ISESCO, ALESCO, Anna Lindh Foundation, DCCD) vil gøre for hjælpe nøgleagenterne, dvs. dem, der skal gøre det ”rigtige arbejde”. UNESCO har en særlig rolle, og vi håber, at UNESCO og dets regionale kontorer vil være i stand til at prioritere midler til konkret opfølgning. Jeg vil nedenfor sige mere om, hvad DCCD kan gøre.
 • - At bruge vores samarbejde til at skabe et internationalt igangsættermilieu. Vi må her finde ud af, hvad der skal gøres, hvad der ligger ud over hver af os. Dette kunne f.eks. omfatte a)  Et referenceknudepunkt/sekretariat, som kan hjælpe med til, at initiativer ikke overlapper hinanden og i stedet styrker fællesindsatser. b) Financielle tilskyndelser/ fællesfond af  pengemidler til brændpunktsområder. c) Opfølgningsmøder og konferencer.


Efter konferencen vil vi foreslå, at:
-Eksperterne på denne konference optræder som fødselshjælpere for de konkrete initiativer
 • -Partnerne efter konferencen søger at omsætte slutdokumentet og mødes ikke senere end f.eks. i september 05 for at enes om en plan til at støtte passende opfølgning
 • -Efter det første år organiseres en fokuseret konference , som holder status over , hvordan       omsætningen skrider frem. Vi ville være glade for at være værter for denne konference i forbindelse med ”The Images of the Middle-East” cultural festival in Denmark in August-September 2006.OK, hvad vil DCCD  bidrage med?
 1. En langtidsforpligtelse til at følge op. Vi har en langtidsforpligtelse  til at arbejde med konferencens indhold. Lige nu søger vi at få følgende initiativer op at stå:
 • Medier: partnerskab med den internationale NGO ”International Media Support” om medieudfordringerne med et meget bredt spænd af medieinstitutioner i den arabiske verden, internationalt og i vort land.
 • Kultur: Partnerskab omkring et Internationalt Dansk-Arabisk Kultur Netværk, der fokuserer på udfordringerne ved moderne produktion af kunst og kultur.
 • Uddannelse: samarbejde med organisationer, som tager sig af denne.
 • Skabelse af et igangsættermilieu: Rabat initiativet, der arbejder med UNESCO,ISESCO, ALESCO og Anna Lindh Foundation. Vi takker for et meget konstruktivt samarbejde, som giver gode fremtidsudsigter.
   1. En stor international kulturfestival ”Images of the Middle East” næste år , som kan bruges til at teste nye dialoginitiativer.
   Til næste år organiserer vi i Danmark ”Images of the Middle East” – en stor international kulturfestival med HKH prins Joachim som protektor. Det vil blive den største af sin slags i verden med fokus på Mellemøsten. Den vil:
   -Omfatte musik, teater, dans, film, literatur, anskuelseskunst, fotografi, design, arkitektur, udgivelser såvel som et stort program i skoler/uddannelse og et program med medierne , både TV, radio og interaktive medier. Mere end 400 kunstnere, journalister og undervisere fra Mellemøsten vil deltage.
   -Foregå i alle Danmarks større byer og
   -Sammenfalde med en større fokusering på Mellemøsten i Danmarks Radio og TV og interaktive medier igennem 2 måneder.
   -Sam-organiseret af DCCD med hundredvis af kulturelle institutioner, NGOs, lokale og nationale myndigheder i Danmark/Europa, i samarbejde med partnere over hele Mellemøsten på alle niveauer og i alle genrer.
   -Baseret på tidligere erfaringer forventer vi stor international medie- interesse.


   Det overordnede mål med festivalen er dialog. Fokus er nutidig kultur og identitet. Det er hensigten at præsentere de rige kulturer fra hele regionen fra Mahgreb, det egentlige Mellemøsten, og Golfen/Iran.


   DCCD ser en meget nær sammenknytning mellem ”Images of the Middle- East” (IoME)-festivalen og RABAT- konferencen . IoME vil blive brugt som platform til at teste NYE KONKRETE INITIATIVER, der blev diskuteret i Rabat, så som:
   -Medier (venskabspartnere, sam-produktioner osv.)
   -Uddannelse (skole-sammenknytning og udvekslinger, nyt undervisningsmaterialer)
   -Kunst (kunstnerlaboratorium)
   -Eksperimentelle projekter så som:
   *Fotografi/billeder på offentlige steder for at rejse spørgsmål og åbne dialog
   *Teater m.h.p. interkulturel dialog
   *Populærmusik og kulturelle begivenheder som instrument til at skabe ny dialog

   Alt dette vil være en meget konkret AKTION, som inden for blot 1 år kunne blive et vidunderligt symbol på konkret handling. Det kan også skaffe plads til at diskutere erfaringerne med at udvikle de nye initiativer, både succeserne og fiaskoerne.

   Vi håber derfor, at ”Images of the Middle East” kan bruges som en første milesten i opfølgningen af Rabat-konferencen.

   Konklusion

   Som jeg sagde indledningsvis, har mange i lang tid talt om farerne i forbindelse med profetiet om ”kultursammenstød”.
   At tage dialogen mellem kulturerne fra det filosofiske niveau til et plan med konkret og støttet AKTION er ikke blot et øvelsesstykke  i at skabe interkulturel forståelse.

   Det er også et alvorligt forsøg på at skabe løsninger baseret på DIALOG i stedet for på VOLD og KONFLIKT. Dette er faktisk en alternativ sikkerhedspolitik. For at gøre dette , behøver vi et langtids-igangsættermilieu , som kræver bredt baseret internationalt samarbejde mellem mange institutioner.

   Vi tager et vigtigt skridt på denne konference.”

   (engelsk text:
   Olaf G. Hansens tale i Rabat, 13. Juni 2005
   >
   Fostering Dialogue among Cultures and Civilizations through Concrete and Sustained Initiatives
   >
   Honourable Excellencies, Dear Partner Organisations, Ladies and Gentlemen,
   >
   First of all, I want to express my gratitude to the kingdom of
   Morocco and to all our partner organisations for the wonderful
   work you have done to make this conference possible. We are indeed
   very grateful to you.
   >
   The Danish Center for Culture and Development is co-sponsoring
   this conference, because we feel a strong sense of urgency.
   >
   For a long time many have been speaking of the dangers related to
   the prophesy of a “Clash between civilizations”. We can no longer
   talk. It is now an urgent matter to take the dialogue between
   cultures and civilizations from the philosophical level, to the
   level of concrete and sustained ACTION. This is indeed the aim of
   this conference. We agree on this. This is why we are supporting
   this conference.
   >
   >
   What are concrete actions?
   >
   We are interested in new actions in the MEDIA, in CULTURE and in
   EDUCATION. These initiatives must, in short: - Address ignorance,
   stereotypes and prejudices - Create dialogue between cultures, in
   areas where common people fear a “clash of cultures”. - Have a
   positive starting point: the rich cultural diversity of humankind.
   The common universal values, such as e.g. defined by the World
   Commission for Culture and Development when it formulated a global
   ethics and subsequent declarations by UNESCO.
   >
   The following are examples - in part drawn from the background
   paper - of concrete initiatives we are interested in, and which we
   hope will be discussed the following days.
   >
   • MEDIA
   Concrete initiatives to develop “cultural journalism” in the daily practise of the media. I.e. changing the tradition of
   traditional “news-journalism” to give a higher priority to
   cultural and social portrays of the daily life, values and
   concerns of common persons, the human story, which can create
   identification, fascination and - intercultural understanding. -
   Concrete initiatives on the use of “Images” in the media and
   public spaces, which challenge the stereotypical “images” we all
   carry, about people from other cultures. This will require new
   experiments of using photography, film, scenography in the media
   and advertising. - Concrete initiatives to develop “intercultural
   competencies” in the training of new generations of journalists in
   schools of journalism, in-service training etc. - Concrete
   initiatives for links and exchanges between journalists, editors,
   media-institutions, which encourage intercultural co-operation,
   collaboration etc
   >
   • CULTURE and ART
   Concrete initiatives on new models for using cultural festivals and events to nurture dialogue. All too often major events such as the Olympic games, Cultural Capitals etc do not use their
   potential for creating dialogue. DCCD has developed one model, the
   IMAGES festival, next year “Images of the Middle East”, which I
   will say some more about below. - Concrete initiatives, which
   focus on the problems of understanding, which arises when art and
   cultural expressions from one culture is transferred to another
   culture. How to counteract this through workshops, meetings,
   education, the media etc. This is also called “contextualisation”
   of art and culture. A concrete initiative could e.g. be an art
   laboratory, where artists, educators and media-workers themselves
   address the problems related to their own works in a setting,
   where their work is taken to another culture. - Concrete
   initiatives to strengthen management of arts and cultural
   production to foster genuine dialogue and understanding. Without
   strong “cultural management and administration” there will be few
   sustainable activities, where art and culture is used as a tool
   for dialogue. This goes in general, but not least for important
   new work done by artists with very few. It is also an important
   point for minority cultures, indigenous peoples, marginalized
   groups etc.
   >
   • EDUCATION
    1. Concrete initiatives to integrate citizenship education and
    multicultural education in school curricula. Working with
    educational planers, teacher training etc, at central and regional
    levels. - Concrete initiatives for curriculum development through
    new educational materials and revision of existing textbooks.
    There is a lack in both North and South of updated materials that
    is relevant in the context of contemporary life, culture and
    society, not least the urban life of young people, in the Middle
    East. - Concrete initiatives on developing School links and
    exchanges as a method for advancing intercultural learning and
    global ethics content in schools. School links and exchanges also
    require the active involvement of the local community around the
    school, e.g. through volunteer host families, twinning
    arrangements etc. This requires new initiatives for partnerships
    between NGOs, local and central authorities in education.
    >
    >
    How do we make the concrete initiatives turn into realities?
    >
    We think it’s important:
    • To identify whom are the core agents implementing the new initiatives in education, communication and culture? It would be wonderful if we after this conference can increase the number of organisations and experts, who are the ones who will carry the new initiatives forward after the conference. One of our major
    criteria for success is the increased involvement of civil society
    actors in addition to governmental and private actors. - to
    indicate what will each of the partner organisations (with that I
    mean UNESCO, ISESCO, ALECSO, Anna Lindh Foundation, DCCD) do to
    help the core agents, i.e. those who will do the “real work”.
    UNESCO has a special role and we hope that UNESCO and its regional
    offices will be able to prioritise means to concrete follow up. I
    will say more on what DCCD can do below. - To use our co-operation
    to create an international enabling environment. We there need to
    identify what should be done, which is beyond what each of us.
    This could e.g. include a) Joint point of references/secretariat
    which can help initiatives avoid overlap and instead strengthen
    synergies. b) Financial incentives/pool of financial means in
    focal areas c) Follow up meetings and conferences.
    >
    After the conference we would like that:
    • The experts at this conference act as facilitators for getting concrete initiatives of the ground - The partners after the
    conference seek to implement the final document, and meet no later
    than e.g. in September 05 to agree on a plan of supporting
    appropriate follow-up - After the first year a focused conference
    is organised which take stock of how the implementation proceeds.
    We would be happy to co-host this conference to take place at the
    occasion of the Images of the Middle East cultural festival in
    Denmark in August-September 2006.
    >
    >
    Now, what will DCCD contribute with?
    >
    a) A long-term commitment to follow up
    We have a long-term commitment to working with the content of the
    conference. We are right now seeking to establish the following
    initiatives: - Media: partnership with the international NGO
    “International Media Support” on the challenges in media with a
    very broad range of media institutions in the Arab world,
    internationally and in our country. - Culture: partnership on an
    International Danish-Arab Culture Network focusing on the
    challenges for contemporary production of art and culture. -
    Education: collaboration with organisations addressing this. -
    Creating an enabling environment: The Rabat initiative, working
    with UNESCO, ISESCO, ALECSO, Anna Lindh Foundation. We thank the partners for a very constructive co-operation, which give good prospects for the future.
    >
    b) A major international cultural festival “Images of the Middle
    East” next year, which can be used to test new initiatives for
    dialogue Next year in Denmark we organise “Images of the Middle
    East” - a major international cultural festival, with HRH Prince
    Joachim as the patron. It will be the largest of its kind in the
    world with a focus on the Middle East. It will: - Include music,
    theatre, dance, film, literature, visual art, photography, design,
    architecture, publications as well as a major program in
    schools/education and a program with the media, both TV, radio and
    interactive media. More than 400 artists, journalists and
    educators from the Middle East will take part. - Take place in all
    the major cities in Denmark, and - Coincide with a major focus of
    the National Broadcasting TV, Radio and interactive media on the
    Middle East during these two months. - Co-organised by DCCDE with
    hundreds of cultural institutions, NGOs, local and national
    authorities in Denmark/Europe, in co-operation with partners
    throughout the Middle East region at all levels and genres. -
    Based on previous experiences, we expect a major international
    media-interest
    >
    The overall aim of the festival is dialogue. The focus is
    contemporary culture and identity. It is the intention to present
    the rich cultures of the entire region from Mahgreb, the Middle
    East proper, and the Golf/Iran.
    >
    DCCD sees a very close link between the “Images of the Middle
    East” (IoME) festival and the RABAT conference. IoME will be used
    as a platform to test out NEW CONCRETE INITIATIVES discussed in
    Rabat, such as in: - Media (twinnings, co-productions etc) -
    Education (school links and exchanges, new educational materials)
    • Art (laboratory for artists) - Experimental projects, such as: * Photography/images in the public space to raise questions and open dialogue * Theatre for intercultural dialogue * Popular music and cultural events as instrument for creating new dialogue
    >
    All this will be a very concrete ACTION, which within only one
    year, could be a wonderful symbol of concrete action. It can also
    provide a space for discussing the lessons learned with developing
    new initiatives, both the failures and the successes.
    >
    >
    We therefore hope that “Images of the Middle East” can be used as
    first milestone in the follow up of the Rabat Conference.
    >
    >
    Conclusion
    >
    As I said in the introduction, for a long time many have been speaking of the dangers related to the prophesy of a “Clash between civilisations”.
    >
    Taking the Dialogue between Cultures and Civilisations from the
    philosophical level, to the level of concrete and sustained
    ACTION, is not only an exercise in creating intercultural
    understanding.
    >
    It is also a serious attempt to create solutions based on
    DIALOGUE, instead of VIOLENCE and CONFLICT. This is actually an
    alternative security policy. To do this we need a long term
    enabling environment, which requires broad based international
    co-operation between many institutions.
    >
    We are taking an important step in this direction at this
    conference.

  • Læs INDSIGT-UDSYN her

   BESTIL BØGER HER

   Nyeste videoer -  herunder alle
   talerne fra Folkefesterne 2014-2019
   se dem i videoteket lige nedenunder

   Se flere i Audio- og videoteket

   Giv en hånd med

   Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

    

   Du melder dig ind her

   MobilePay betalingsnr.:
   34810