03.05.2011

Journalist Lars Hedegaard dømt i Østre Landsret

Forfatter: DDF

Journalisten dømt på FN.s internationale dag for pressefrihed

Østre Landsrets 8. afdeling har i dag, den 3. maj 2011, afsagt dom i en straffesag mod en kendt hi­storiker og journalist for i et interview at have fremsat en række forhånende og nedværdigende ud­talelser over for en befolkningsgruppe i strid med straffelovens § 266 b om forbud mod racediskri­mination.

A var tiltalt for overtrædelse af § 266 b ved den 17. december 2009 på sin bopæl “offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at have fremsat udtalelser, ved hvilken en gruppe perso­ner trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprin­delse, eller tro, idet A i et båndet interview på engelsk med Asger Engberg og Steen Raaschou, der efterfølgende lagde interviewet ud på internetsiden snaphanen.dk, bl.a. udtalte, at “når en mus­limsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Når svenske piger bliver voldtaget, masse­voldtægt etc. etc., er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv, dette er din ret. De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Kvinder har ingen værdi, de er ikke mennesker. Deres funktioner er som livmoder - de bærer krigerens afkom og skaber nye krigere, men ellers ….nuvel, de kan bru­ges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi“ eller lignende.

A påstod under byrettens behandling af sagen frifindelse, dels fordi A nægtede at have udtalt sig som gengivet i anklageskriftet, dels fordi A ikke havde haft forsæt til offentliggørelse eller udbre­delse af de angivne udtalelser. Ved byrettens dom af 31. januar 2011 fandtes det godtgjort, at A blandt andet havde udtalt under interviewet, at “når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det“, at “de voldtager deres egne børn“, og at “piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far“. Udtalelserne fandtes omfattet af straffelovens § 266 b. A blev imidlertid frifundet af byretten, fordi det blev lagt til grund, at A forinden offentlig­gørelsen efter sædvanlig journalistisk kutyme ikke fik lejlighed til at godkende interviewet. A’s forklaring om, at A i givet fald ikke ville have godkendt interviewet i den foreliggende form kunne derfor ikke tilsidesættes, hvorfor A ikke strafferetligt havde haft til hensigt at offentliggøre udtalel­serne som de forelå.

Ved Østre Landsrets dom tiltrådte landsretten, at A havde udtalt sig som fastslået af byretten, og at udtalelserne indebar en overtrædelse af straffelovens § 266 b, idet landsretten fandt, at de citerede udtalelser ikke modificeredes eller afsvækkedes af A’s øvrige udtalelser under inter­viewet. Landsretten fandt herefter A skyldig med følgende begrundelse:

”[A] havde indvilliget i at lade sig interviewe af Asger Engberg, og [A] var forinden skrift­ligt blevet gjort bekendt med, at interviewet forventedes at vare 30-45 minutter og skulle omhandle [A]’s syn på konflikten mellem islam og den vestlige verden. [A] var end­videre gjort bekendt med, at interviewet ville blive optaget på diktafon og blandt an­det skulle offentliggøres på hjemmesiden Snaphanen. [A] havde ingen aftale om og be­tingede sig ikke på forhånd ret til at godkende interviewet in­den of­fentliggø­relsen, hvor­for [A] burde have indset, at [A]’s udtalelser ville blive offent­ligt udbredt til en videre kreds.

På denne baggrund findes [A] i det fastslåede omfang skyldig i den rejste tiltale, idet hen­synet til ytringsfriheden og den frie debat i øvrigt efter indholdet af de citerede udtalel­ser ikke kan føre til et andet resultat.”

A blev i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand idømt en bøde på 5.000 kr.

Kilde: Østre Landsret 03.05.2011

Journalisten blev dømt på FN.s internationale dag for pressefrihed:
 http://www.unric.org/da/aktuelt/26242-generalsekretaerens-budskab-pa-den-internationale-dag-for-pressefrihed

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810