04.03.2009

Indvandrerbanderne:

Forfatter: Arne Hornborg

hvorfor skulle de absolut "berige" Danmark?

Debatten om flygtninge/asylansøgere/indvandrere foregår til stadighed, dog med mere eller mindre styrke, alt efter hvordan den øjeblikkelige situation er samt hvordan politikerne i øjeblikket ønsker at profilere sig selv. Lurepasser i kulissen. Hvordan kan jeg som politiker bedst sikre min EGEN taburet? For stramninger eller det modsatte?

Der har altid været for meget politisk populisme i den (debat?).

I dag står vi med uoverskuelige problemer med bandekriminaliteten fra utilpassede indvandreres side.

Spørgsmålet trænger sig på. Vil og kan Folketinget og Regeringen handle. Tage de nødvendige skridt til at stoppe indvandrerbanderne?

Nuværende og fremtidige Folketing og Regeringer skal ikke være bundet af tidligere Regeringer og Folketings katastrofale fejltagelser på asyl/indvandrings området.

Vi ER, … er IKKE, … SKAL VÆRE et multietnisk samfund lyder det ustandselig, alt efter holdninger og standpunkter og antagelig også stemmefiskeri.

Det pudsige er, at der aldrig HAR været nogen egentlig debat. Ethvert forsøg på at få en reel debat i gang drukner i personfnidder, beskyldninger mod anderledes tænkende. De ,,frelste” der med himmelvendte øjne lader os andre forstå hvor gode, humane mennesker de selv er, mens modparten, der mener en debat er nødvendig, er racister af værste slags. Uvederhæftige beskyldninger som fremmedfjendsk, berøringsangste var/er dagligdag. Det føg med beskyldninger mod hinanden politikerne imellem. Temmelig følelsesladet. Uværdigt.

Er problemerne siden Anker Jørgensens tid, hvor Danmarks grænser stod vidåbne)  vokset politikerne over hovedet? Blev problemerne pludselig for store? Var politikerne ikke forudseende nok? Er det nemmere at lukke øjnene for problemerne end løse samme. Det kneb da ellers ikke med advarslerne.

Antallet af flygtninge/asylansøgere til Danmark er lagt fra faldet nok i den senere tid, foruden de mennesker der ER blevet udvist, men som hårdnakket nægter at forlade Danmark. Postulaterne om tortur ved hjemsendelse holder ikke en meter.

De ,,frelste” der var/er dybt bekymrede. De stakkels mennesker vi ikke vil give asyl. De må finde andre ,,mere humane lande”.

Det lyder da besynderligt. Enhver REEL flygtning kan naturligvis opnå asyl i Danmark. Er opholdstilladelserne givet med lidt for løs hånd tidligere? Var det tidligere for nemt at opnå flygtningestatus/asyl i Danmark? En reel flygtning behøver da ikke være nervøs for at blive afvist.

Tjener de advokater, der bliver ved med at anke asylafslagene, for mange penge på det?

Men man har nu udelukkende ret/krav på asyl i Danmark hvis man i sit oprindelsesland er PERSONLIG forfulgt. Det er ikke tilstrækkeligt at der er krig i det pågældende land.

Mennesker der flygter fra fattigdom, forståeligt, men det  er ikke det der er meningen med asylpolitikken.

Er det den danske bistandslov der har lokket så mange hertil gennem tiderne? Alle de kriminelle, med de store problemer det forvolder, under dække af asyl.

Politikerne, Folketinget og de forskellige Regeringer har de sidste mange år lusket udenom problemerne. Lukket øjnene for dem.

Det vi altid har manglet er en virkelig DEBAT. En saglig, nøgtern, helt åben seriøs debat om de spørgsmål. En værdig debat. En debat hvor hele befolkningen bliver inddraget. En stor høring.

Hvor mange mennesker kan vi lukke ind? Hvad kan økonomien, det sociale, boligerne klare? Hvem er reelle asylansøgere? Hvem kan afvises? Få stoppet det ubehagelige misbrug af asylbegrebet.

Asylansøgere, for eksempel Somaliere, skal naturligvis ikke tage på ferie o.lign. i det land de er flygtet fra.

Min fornemmelse er at nu har danskerne fået nok. Føler os, bare lidt, til grin.

Det er på høje tid der kommer gang i både den saglige debat samt hård strafudmåling og udvisning af Danmark.

Politiets og PETs grundige arbejde skal ikke være spildte. De skal have de fornødne ressourser stillet til rådighed. Hverken Domstolene eller smarte advokater skal ikke kunne omgøre deres arbejde, deres samfundsgavnlige indsats. 

Suspender de underskrifter Danmark har afgivet på asyl/flygtninge området indtil det kolossale misbrug er stoppet.

Brug terrorloven i videst muligt omfang. Den lignende terrorlov som også er indskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den lyder som følger:

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Der bliver talt, diskuteret meget for tiden om f.eks. udvisningen af den kriminelle tuneser, der  truer bl.a. Kurt Westergaard, er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er det IKKE.

Nedenstående forklarer vist med al tydelighed hvordan lovene virker. Der er IKKE belæg for yderligere domsafsigelse.

 

Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, jfr. lovbekg. nr. 750 af d. 19.10.1998, som er ændret ved 

§ 10 i Lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform) fra d. 01.01.2007.

 Herved bekendtgøres lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med de ændringer,

der følger af lov nr. 1080 af 20. december 1995, bekendtgørelse nr. 423 af 20. maj 1996, og bekendtgørelse nr. 749 af 19. oktober 1998.

Den bekendtgjorte lovtekst gælder fuldt ud fra den 1. november 1998.1)

 

Protokol nr. 7 af 22. november 1984, som ændret ved protokol nr. 11 af 11. maj 1994

 

Artikel 1

Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

Stk. 1. En udlænding, der lovligt er bosiddende på en stats territorium, kan ikke udvises derfra,

MEDMINDRE dette sker i medfør af en beslutning truffet i overensstemmelse med loven, og den pågældende skal have adgang til:

a) at fremføre de grunde, der taler mod udvisningen,

b) at få sagen prøvet på ny, og

c) med henblik herpå at være repræsenteret over for den kompetente myndighed eller en person eller personer udpeget af denne myndighed.

 

Stk. 2. En udlænding kan udvises inden udøvelsen af de i stk. 1, litra a-c nævnte rettigheder,

når dette er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden eller begrundet i hensynet til den nationale sikkerhed.

Mon ikke disse reviderede paragraffer taler sit tydelige sprog?

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810