06.12.2008

Rystende forhold i Storbritannien

Forfatter: Red

Englænderne ydmyger sig for at behage indvandrerne

Fra England har vi modtaget nedenstående artikel, som fortæller mere om forholdene end nok så mange saglige rapporter ville have kunnet. Som det fremgår, har artiklen været bragt i en britisk formiddagsavis.

Den originale tekst er indføjet under den danske oversættelse.

 

Storbritannien

Jeg mener at dette virkeligt rammer hovedet på sømmet. 

Efter at have hørt at adskillige byer IKKE vil fornærme andre kulturer ved at sætte julebelysning op!

Efter at have hørt, at myndighederne i Birmingham skiftede mening og tillod en muslimsk kvinde at fremstå på billedet i sit kørekort med ansigtet tildækket!

Efter at have hørt om en underskole i Birmingham, hvor en dreng fik besked på, at idrætsrådet godt kunne tillade, at man var iført fodboldklub-trøjer, - (Aston Villa, Birmingham, West Brom og så videre.) -, men IKKE en Englands-trøje, da det ville kunne virke fornærmende på andre!

Dette foranledigede følgende artikel, - skrevet af en britisk borger.

Den blev trykt i britisk formiddagsavis.IMMIGRANTER, - IKKE BRITER -, SKAL TILPASSE SIG. 

Accepter Det Eller Glem Det.

Jeg er træt af, at denne nation bekymrer sig om hvorvidt vi fornærmer nogle individer eller deres kultur.

Siden terrorangrebene på London, har vi oplevet en bølge af patriotisme blandt de fleste briter.

Støvet fra angrebene har imidlertid knapt lagt sig før det "politisk korrekte" sammenrend begynder at klage over muligheden for at vor patriotisme virker fornærmende på andre. 
 

Jeg er ikke imod indvandring, - og jeg har heller ikke noget imod de, som søger et bedre liv ved at komme til England. 

Der er imidlertid et par ting, som er nødvendige at forstå for de nyligt ankomne, - og også for nogle som øjensynligt er født her.

Denne ide, - at Storbritannien er et multikulturelt center for fællesskab -, har kun medvirket til at udvande vor selvbestemmelse og vor nationale identitet.

Som briter har vi vor egen kultur, vort eget samfund, vort eget sprog og vor egen livsstil.  Denne kultur har udviklet sig over århundreder med krige, slid og slæb, prøvelser og sejre udkæmpet af de utallige mænd og kvinder der ofrede deres liv, - samt af de millioner af mænd og kvinder som har søgt friheden. 
 

Vi taler ENGELSK, - ikke spansk, libanesisk, arabisk, kinesisk, japansk, russisk, eller noget andet sprog.

Derfor, - hvis du ønsker at blive en del af vort samfund -, så lær sproget!

Hvis Gud fornærmer dig, så vil jeg foreslå, at du overvejer at gøre en anden del af verden til dit nye hjem, for Gud er en del af vor kultur.  Hvis Sankt Georgs korset fornærmer dig, så skulle du alvorligt talt overveje at flytte til en anden del af denne planet.
 

Vi er tilfredse med vor kultur og har ingen ønsker om at ændre på det, og vi er virkelig ligeglade med, hvordan du gjorde tingene, der hvor du kom fra.  Dette er VORT LAND, VOR HJEMSTAVN og VOR LIVSSTIL, og vi vil give dig enhver mulighed for at nyde alt dette.
 

Men når du nu er færdig med at beklage dig, og at klynke og brokke dig over vort flag, vor ed, vort nationale motto, eller vor livsstil, da vil jeg opfordre dig til at benytte dig af en anden britisk frihed, - RETTEN TIL AT REJSE!
 

Vi tvang dig ikke til at komme her.  Hvis du ikke bryder dig om det, - så TAG HJEM!!
 

Du anmodede selv om at være her. Derfor accepter det land som accepterede DIG.

Det er virkelig ret enkelt, når du tænker over det.

 

---0---

 

Great Britain

I think this really sums it all up.

After hearing that many cities did not want to offend other cultures by putting up Xmas lights, so DIDN'T!

After hearing that the Birmingham council changed its opinion and let a Muslim woman have her picture on her driver's licence with her face covered.

After hearing of a Primary School in Birmingham where a boy was told that for PE they could wear Football League shirts (Aston Villa,Birmingham, West Brom etc) but NOT an England shirt as it could offend others !

This prompted the editorial below written by a UK citizen. Published in a British tabloid newspaper.

 

IMMIGRANTS. NOT BRITONS, MUST ADAPT.

Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on London , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Brits.

However, the dust from the attacks has barely settled and the 'politically correct' crowd begin complaining about the possibility that our patriotism is offending others.

I am not against immigration, nor do I hold a grudge against anyone who is seeking a better life by coming to Britain . However, there are a few things that those who have recently come to our country, and apparently some born here, need to understand.

This idea of Great Britain being a multicultural centre for community has served only to dilute our sovereignty and our national identity.

As Britons, we have our own culture, our own society, our own language and our own lifestyle. This culture has been developed over centuries of wars, struggles, trials and victories fought by the untold masses of men and women who laid down their lives and of the millions of men and women who have sought freedom.

We speak ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!

If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture. If St.George's cross offends you, then you should seriously consider a move to another part of this planet.

We are happy with our culture and have no desire to change, and we really don't care how you did things where you came from. This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this.

But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our National Motto, or Our Way of Life, I encourage you take advantage of one other great British freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'.

We didn't force you to come here.  If you don't like it GO HOME!!

You asked to be here. So accept the country that accepted YOU. Pretty easy really, when you think about it.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810