10.08.2006

”Styrtdyk” i indvandrertallet?

Forfatter: Ole Hasselbalch

Styrtdykket er bestilt arbejde. Indvandrerkvinderne har stadig knald på i dobbeltsengen.

 

 Jyllands-Posten indeholdt 5/8 2006 et par artikler, hvorefter "andelen af indvandrere styrtdykker" i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %. Den påståede halvering skyldes ifølge artiklerne et fald i indvandrernes fødselstal samt en stram lovgivning.

Den nye undersøgelse hænger imidlertid i den blå luft.

 

Den er lavet af Dream-instituttet, der omtaler sig selv som en uafhængig institution. Instituttet finansieres imidlertid hovedsagelig fra Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, ligesom der er en (mindre) selvstændig finanslovsbevilling.

 

Oplysningerne i Jyllands-Posten er i sig selv mærkelige:

 

- Artiklens ”manchet” refererer f.eks. undersøgelsen for at nå frem til, at antallet af ”indvandrere og efterkommere” i 2080 kun vil være 8 %. Det officielle tal antal indvandrere og efterkommere i alt pr. 1. januar 2006 var imidlertid på 463.235, altså 8,54 % af landets samlede indbyggertal på 5.427.459. Se http://www.dst.dk/asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp?id=8459. I tredje afsnit under figurerne på dette link anfører Danmarks Statistik dog tallet 6 pct. fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2006. Men selv da skulle der altså højst blive en vækst på 2 % i de næste 74 år??

- Kvinders fertilitet kan ikke ændre sig så dramatisk, som den nye undersøgelse hævder, på blot et par år, medmindre der sker en dramatisk nyudvikling i samfundet.

- Lovstramningerne i Danmark – hvis effekt i sig selv er diskutabel - modsvares af mangel på stramninger i andre europæiske lande, f.eks. Sverige, hvis indbyggere har uhindret adgang til Danmark. I Sverige udarbejdedes i 2005 en prognose af forskningsleder Thomas Lindh, Institut for Fremtidsstudier i Stockholm. Ifølge den vil svenskerne være i mindretal inden år 2050 (se Sverige: Metro 050929 inrikes; flere detaljer på: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/ ). Svenskere har fri adgang til at bevæge sig over Øresundsbroen – og det vil de formentlig gøre, når der bliver tilstrækkeligt mange ”nysvenskere”, så at det svenske socialsystem om føje år kollapser definitivt.

 

Den nye Dreamundersøgelse gengives i hovedtræk under http://www.dreammodel.dk/, se Hovedresultater af Drems 2006-befolkningsfremskrivning. Den har givet anledning til følgende konstateringer fra kyndige på området:

 

- Undersøgelsernes definitioner er defekte. Den grå boks på side 2, der skulle indeholde definitionerne, taler f.eks. om ”det meste af Europa”. Hvad er det? Sådan kan man ikke definere.

- Under boksen opstilles der nogle antagelser som fertiliteten – oven i købet angivet med 2 decimaler. Disse dokumenteres imidlertid ikke. Hvor kommer de fra? Kvinders fertilitet er ikke noget, man kan gætte eller teoretisere sig frem til, den kan kun klarlægges ved empirisk undersøgelse. Den må således måles ved interviews med et repræsentativt udsnit m.h.t. nationalitet og aldre – altså gennem komplicerede undersøgelser, der kræver stor forberedelse. Det samme gælder i øvrigt den aldersbetingede fødselshyppighed, der er noget ganske andet. Her gælder det antallet af fødte i forskellige kvindealdre/aldersgrupper i forhold til kvindeantallet i den pågældende gruppe, og denne hyppighed er afhængig af ændringer i aldersfordelingen for (her: indvandrer-) kvinder.

 

Også i den store rapport fra Dream-Instituttet gengivet på samme hjemmeside, Danmarks fremtidige befolkning. Befolkningsfremskrivning 2006, hævdes der at være problemer:

 

- Figur 23 på side 64 angiver f.eks. at vise udviklingen i fertiliteten i Danmark fra 1950 til 2005 blandt alle kvinder. Her sammenregnes med andre ord fremmede, naturaliserede fremmede, etniske danskere og andre vesteuropæere under ét. Dette siger intet om fertiliteten hos etniske danskere.

- Det ser ud som om, at undersøgelsen bygger på rent teoretisk antagelseslogik m.h.t. fødselstallet. Nøgleoplysningerne på s. 71 (lige over tabel 2) om fertiliteten er f.eks. ganske udokumenterede. Muligvis gør rapporten sig også skyldig i en sammenblanding af fertilitet med den aldersbetingede fødselshyppighed (der som nævnt er noget andet).

 

Vi har fået oplyst følgende om beslægtede undersøgelser:

 

- En officiel befolkningsprognose præsenteredes den 29. august 1999 i Jyllands-Posten (omtalt igen sammesteds 21. august 2005 (http://www.jp.dk/arkiv:aid=3213638:ssid=404746). Den viste, at der vil være 13,7 pct. indvandrere og efterkommere alt i alt i 2020. Både denne og Dream-Instituttets undersøgelser vildleder imidlertid offentligheden ved at misbruge begreberne ”indvandrere” og ”efterkommere”. De registrerer nemlig kun ”efterkommere” til og med 1. generation (altså børn af indvandrere). Korrigeres herfor og medtages samtlige efterkommere, kan det samlede antal fremmede i Danmark fra lande uden for Nordamerika, Vesteuropa, Israel, Japan, Australien og New Zealand opgøres til mindst 13 % (eller 700.000) pr. 1. januar 2006, altså mere end det dobbelte af de (ovennævnte) officielle 6 %. Denne korrigerede beregning anvender i parentes bemærket det anerkendte statsborgerskabsbegreb og det anerkendte naturaliseringsantal, hentet fra Danmarks Statistiks Databank for perioden 1979-2005 tillagt en forudsætning om en nettotilvækst som følge af fødsler på 4-5 pct. pr. år siden blandt de naturaliserede fra de pågældende områder.

- Lederen af Københavns Kommunes statistikkontor Claus Woll oplyste i 2004 på baggrund af en faktisk optælling, at anden og tredje generation af fremmede fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København (jf. Søndagsavisen den 25. januar 2004).

- Oplysning om fertilitet eller fødedygtighed blandt indvandrere, efterkommere og danske publiceredes også i gratisavisen MetroXpress den 7. januar 2004. Konklusionen her svarede til Dream-Insituttets nye, nemlig at indvandrerne og deres efterkommere - i overskriften kaldt nydanskere - hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Norden og efterhånden føder lige så få børn som danskerne. Informationen stammede fra kultursociolog (antropolog) og ekstern lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen (CCC) - der hævdede at bygge på en statistik fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor udgivet den 18. december 2003. Hendes chef, nemlig omtalte Claus Woll, trak imidlertid hendes oplysninger tilbage den 25. januar 2004.

- Lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet er ifølge Berlingske Tidende den 20. august 2005 (http://www.berlingske.dk/grid/viden/artikel:aid=616170) nået frem til, at de oprindelige danskere vil være i mindretal, inden århundredet er omme, hvis det fortsætter som nu.

 

Det er dybt problematisk at sende noget, der ligner en seriøs befolkningsprognose, ud i offentligheden, når den ikke ledsages af de undersøgelser m.h.t./dokumentation af udgangspunkterne, der er nødvendige for overhovedet at kunne lave en fremskrivning.

Resultaterne af den nye prognose stemmer med en udbredt ønsketænkning i medieverdenen, f.eks. DR (hvor den da også blev gengivet omfattende og ukritisk), hvorfor de kunne forventes videreekkoet i stor stil i pressen og de elektroniske medier.

Derimod kan de betydelige problemer, der knytter sig til grundlaget for de nye tal, og eventuelle senere korrektioner til samme, forventes nedtonet, sandsynligvis helt fortiet.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810