05.06.2006

Den Danske Forenings grundlovsmøde ved Århus

Forfatter: Ebbe Vig

Tale af Ebbe Vig

Grundloven er rammen, som politikerne kan vedtage love indenfor.

Grundloven skal indeholde umistelig ret. Frihedsrettigheder i en forfatning skal være negativisk formuleret – og ikke udtrykt som politisk reklame.

Begrundelsen er ligetil:

Er frihedsrettighederne positiv formuleret, er det, der ikke er nævnt, uden for summen af rettigheder. Forbydes de så af anden lovgivning er friheden fløjet.

Hensigtserklæringer er ikke umistelig ret. Det er politisk reklame.
En grundlovs rettigheder skal understreget være umistelige ret.

Noget er naturret, der er givet af Gud, skæbnen eller forsynet.
Grundloven skal indeholde bestemmelser om regeringsformen og derudover afstikke, hvilket råderum lovgiverne har og ikke kan overskride.
Grundloven skal altså ikke bevæge eller fremme noget som helst.

Man kunne måske forestille sig, at netop ”grundloven som stopklods” kunne være en af forklaringerne på, at politikerne næsten aldrig taler konkret om grundloven i deres grundlovstaler og hele tiden i deres daglige arbejde på borgen forsøger at overtræde grundloven; det er der utallige eksempler på, som vi skal se.

Der er hundre­devis af eksempler i Danmark, tusindvis i landene i Europa.

I foråret 1996 skulle en gammel lov om flyvehavre såkaldt moderniseres i Folketinget. Den såkaldte modernisering gik ud på, at miljømyndighederne skulle gives fri adgang til landmændenes ejendomme uden dommerkendelse, selvom der ikke er nogen hjemme på gården. De færreste i Folketinget viste vel, hvad flyvehavre er, hen ved 75% af dem var/er offentligt ansatte, når de indvælges. Nu kunne man så tro det var det eneste.Nej, der er meget mere. Den 29. december 1996 kunne man læse en helsides artikel af Nils-Christian Nilson i Ekstra Bladet. Titlen er “Lovligt at vade ind i dit hjem”. Hjemmets ukrænkelighed – en såkaldt grundlovssikret ret – er en illusion i Danmark. I perioden 1986-1996 myndighederne udstedt 143 love og forskrifter, der giver dem fri adgang til dit hjem under det ene eller det andet påskud. Der gives vel at mærke lov til adgang uden dommerkendelse. Er der derimod tale om et rovmord, kan politiet ikke ransage hos mistænkte uden dommerkendelse eller samtykke, medmindre der er tydeligt belæg for, at der må skrides ind for at forhindre eller standse ulykkerne i at udvikle sig. Listen er lang. Det har selvfølgelig altid et kontrolformål, når en myndighedsperson maser sig ind i dit hjem, men man konstaterer, at det er utroligt, hvad myndighederne mener sig berettiget til at kontrollere, når folk ikke er hjemme. Tager vi bare de lovområder, der kvalificerer til at krænke boligens og privatlivets fred (ellers sikret af Grundlovens §72), og som er vedtaget bare i 1994:

Pleje af tilskadekommet vildt. Mineralske råstoffer i Grønland. Veterinær-væsenet og udøvelse af dyrlægegerning. Kontrol med måling af luftformig gas i afregningsøjemed. Opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen. Akkreditering af laboratorier til teknisk afprøvning. Kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed. Produktsikkerhed. Indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. Elektromagnetiske forstyrrelser. Miljøbeskyttelser. Måleteknisk kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte. CFC-afgift. Afgift af lønsum. Afgift af affald og råstoffer. Ledningsført vand. Medicinsk udstyr. Våben og eksplosivstoffer. Teleterminaludstyr. Oprettelse og drift af visse radioanlæg. Planlægningsloven. Afgift på spillekasinoer. Byfornyelse og boligforbedring. Radioanlæg i maritime radiotjenester. Beskyttelse af havmiljøet ved Grønland.

Det var bare boligens og privatlivets fred, der skulle være en frihedsret efter grundlovens §72. Grundlovsovertrædelser er for længst blevet hverdagskost i Danmark, hvor kun nogle få uden for parlamentet hævder borgernes frihedsrettigheder. I Danmark indbringes spørgsmål om grundlovsovertrædelser for Højesteret.

Derfor skal grundlovsbestemmelser nøje gennemtænkes som borgernes eneste værn mod de synlige magthavere i et demokrati, også fordi ansvaret vanskeligt kan placeres, når det er gået galt.

At vi er her, vi kan tale, synge, spise røgede sild og slå hinanden ihjel, er paradoksalt nok naturret. Det er nok praktisk og vel civiliseret, at der så findes andre love, der f.eks. forbyder os at slå ihjel, og straffer dem, der gør det, og altså dermed begrænse noget af naturretten.

Har vi da ytringsfrihed og trykkefriheden? Siger jeg så straffelovens §266 B, behøver jeg vist ikke sige mere. Går vi til de måske kunstneriske udtryksformer, så lader til, at friheden håndhæves lidt mere ….Muhammed-tegningerne.

Grundlovens bestemmelser bygger på vores kultur – ikke den fra kulturministeriet, men på vore værdisæt og tænkemåde, der igen bygger på vor evangelsk-lutherske kristne kulturarv, som vi altså så tolker verden og andre mennesker med på godt og ondt. Grundloven skal nemlig ikke fortælle os, hvad der er godt og ondt, og politikerne skal da slet ikke. Og et menneske skal ikke karakteriseres/defineres efter, hvad andre mennesker ønsker det skal mene, tro og tænke.

Det er ren djævelskab for de fleste nordboer.

Ideologi hører altså heller ikke hjemme i en dansk grundlov.

Men så nemt er det ikke, når vi ser på Europa. Med oplysningstidens begyndelse og vejen væk i 1500-tallet fra kirkens direkte magt, dens jordbesiddelser og særrettigheder, krig og statsbankerot i 1600 tallet, væk fra enevoldsherskeres og adels magt begyndende i 1700-tallet og forstærket af oplysningtidens barn, den begyndende modernismens (i Danmark fra 1870-erne) bliver der flere alternativerne; nye herrer i huset, som en vis statsminister engang udtrykte det om end ved en senere omvæltning.

Danskerne havde fået en grundlov og et såkaldt folkestyre i 1849, men jordreformerne under enevælden var bl.a. inspireret af enkelte dansksindede tyske adelsmænd, der indvandrede hertil 1600-1660, og senere blev enevoldskongernes rådgivere. Reformerne var forudsætningen for den folkets frihed.

Søren Kierkegaard var en af de få, der advarede imod, hvad folkestyret med grundloven af 1849 ville ende med:

Omkring 1840 skrev Kierkegaard ”Philosophiske Smuler”.

Kierkegaard, kedelig. NEJ!

Kierkegaard og for så vidt H. C. Andersen og Grundtvig levede og virkede i perioden omkring Grundlovens tilblivelse og 1864, hvor vi mistede Sønderjylland efter to krige. Den første krig var tre-årskrigen fra 1848-51, som vi vandt. Revolutionsbevægelserne dominerede Europa. Georg W. F. Hegel havde i 1820-erne nærmest internationale Berlin holdt sine forelæsninger om den absolutte idealisme, og Wilhelm Wundt var begyndt med sine eksperimental-psykologi til senere skolebrug fra Heidelberg i 1856 til Leipzig i 1875.

Friere forfatninger med borgernes frihedsrettigheder, som de kaldtes, så dagens lys.

Kirkekampen rasede i Danmark, og især i København, der mest satte dagsordenen; dengang som nu. De tre nævnte var centrale skikkelser. Men der var andre

Det såkaldte moderne gennembrud tager sin begyndelse i dansk åndsliv fra midten af 1800-årene. Det blev ført an af Georg Brandes:

Ledig åndsarrogance mod flittig almue-godtroenhed; men ånd kræver materie. Af intet kommer intet, andet end lommeuld.

De kulturradikales menneske gik fra da af mere og mere over til at blive opfattet løsrevet fra alt det, det havde været bundet af eller snarere bundet i tidligere: Kristne kulturværdier og nation. Rousseaus lille af naturen gode barn skulle findes "inden i kroppen" på djævleynglen. [Tre af hans egne børn måtte sættes i pleje hos filosof, præst og økonom David Hume i Skotland, som fandt dem på en børneinstitution i Paris]

Eksperimentet er kørt videre siden.

Det var de ledendes og de toneangivendes ønske dengang som nu at gøre op med denne bundethed fra omkring 1870-erne bruddet tog sin begyndelse. Og hvordan gik det så?

De vil stadig have en Europa-grundlov, trods folkeafstemnings-NEJ i Frankrig og Holland og dermed vil de have afskaffet nationalstaterne. Grundlov, nationalstat og obligatorisk mønt er tre sider af samme sag. Sådan er det.

Det regnede man med kunne gennemføres ved at påføre Europa et så stort fællesproblem, at det tilsyneladende kun kunne løses i kollektivets navn. Nøgleordene er magtsamling omkring en ny identitet med helt nye EU-værdier via indvandring fra fremmede kulturer.

Grundlov og Europa:

Den nord-syd-geografiske grænse mellem kulturerne præget henholdsvis af katolicismens og protestantismens tankegange og værdisæt går cirka ved byen Köln i Tyskland.

[Köln har i øvrigt 45-50 pct. af indbyggerne, der er indvandrere fra fremmede kulturer i dag.]

Den franske oplysningstid med grundværdierne, frihed, lighed og broderskab og Den Franske Revolution, hvor nye magthavere halshuggede de gamle magthavere og deres børn efterfulgtes af Napoleons forsøg på både kulturelt og med våben at vinde Europa.

Dengang var alle de øvrige lande i Europa på statsbankerottens rand på nær England og i hvert fald ikke Englands bedste långiver Nathan Rothschild.

(Danmark gik bankerot samme år som Søren Kierkegaard blev født, 1813).

England satte formedes £638 mill. i krigsudgifter i perioden 1800-1815 en stopper for Napoleon.

De nordiske lande byggede allerede på den tid åndeligt på den personlige frihed, selvom der ikke for de fleste var meget andet end hårdt arbejde ved landbruget efter bankerotten, hvor der devalueredes med 90 pct. i Danmark. Men bytteøkonomien var fortsat meget gældende, så i grunden blev det ikke meget værre for de fleste.

EU-grundloven oprindelig til vedtagelse i 2004 bygger på kollektivet og underkastelsen, generelt. Men helt konkret er det meget værre.

England har haft den mestendels ikke nedskrevne Magna Charta siden 1215. Briternes Magna Charta bygger netop på en adskillelse af Kejserens og Guds rige. Petition of Right and Declaration of Right fastlægger rettigheder som uafhængig, historisk arv helt på linie med jyske Lov af 1241.

Katolicisme kontra protestantisme i forhold til grundlov:

Forskellene viser sig blandt andet som følge af den katolske kollektivisme. Indholdet i vores enkle og klare grundlov kunne antagelig indgå i det nye begreb, systemeksport. Den sikrer den ny-testamentlige åndsfrihed og værner om den enkeltes frihed, og har dette protestantisk-kristne værdisæt til fælles med England og resten af Norden.

Den kristne kulturarv kan vi måske godt ønske at gøre os fri af (selvom den var hele grundlaget for vor identitet indtil den nyopfundne EU/FN-identitet, for sådan en 40-50 år siden); men Valdemar Sejrs Jyske Lov af 1241 byggede også på kristne grundværdier. Den var kronen på Valdemar Sejrs Livsværk. Ordene i loven var skrevet af biskop Gunner i Viborg, loven er næsten samtidig med Saxos Grammaticus, Danmarkskrøniken.

Jyske lov blev vedtaget og stadfæstet i Vordingborg en martsdag, 1241, kun få uger før Valdemar Sejr døde. I modsætning til de øvrige landskabslove, Sjællandske Lov, Skånske Lov og tidligere Jysk Lov, der dels var skrevet på latin dels ikke nær så gennemarbejdede, er Jyske Lov af 1241 skrevet på kernefuldt dansk, forståeligt for enhver den dag i dag:

 

Lidt fra fortalen til Jyske Lov

(efter Erik Kjersgaards nænsomme nutidsdanske omskrivning):

”Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden; men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, dér skal loven vise sandheden”.

”Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.

Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige, fredsommelige og sagesløse kan nyde dens fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, de har i sinde. Det er også vigtigt, dersom nogen ikke af frygt for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffedom, da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det”.

På et klart og forståeligt dansk har vi her i første afsnit, tre hundrede år før reformationen, noget der faktisk foregriber det, der skal komme.

”Loven skal tilgodese æren og retfærdigheden, den skal være tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter deres tarv, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømme mod den lov, som kongen giver og landet tager ved, men efter den lov skal landet dømmes og styres. Den lov som kongen giver og landet tager ved, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden landets vilje, medmindre den åbenbart strider mod Guds ord”.

 

EU og Grundlov:

Uden en grundlov kan politikerne lave love om alt, og forsøge at lave om på hele dit liv fra fødselsforberedelse til kirkegården. Ja, vi skal netop have det hele med; dette ene sikrer magtsyge politikerne sig nemlig.

Den danske grundlov bygger på frihed. Frihed er et begreb opfundet eller lavet af europæerne. Det er nok muligt at andre folkeslag har fået et begreb om frihed, men det stammer fra os.

Frihed til at være os selv og frihed til at udvikle vores personlige bevidsthed i frihed og dermed til gavn for fællesskabet, men udelukkende i frihed.

Nu er der megen tale om ændring af grundloven, sidst ændret 1953, med indførelsen af §20, der hjemler ret til suverænitetsafgivelse til internationale organer i mindre og begrænset omfang. Den med arvefølgen har været nævnt så tit; men det var §20 det væsentligst drejede sig om for magthaverne. Det ved enhver, der holder sig til sandheden.

Hvorfor har grundloven nu igen været kastet på dagsordenen uden debat?

Fordi indholdet af vores grundlov strider fælt mod de såkaldte grundlæggende rettigheder i EU, de såkaldte menneskerettigheder, som køreplanen blev sat i gang for med EU-Charteret og dets 54 artikler eller paragraffer. Charter betyder grundlov.

Med den danske frihed i princippet nedfældet i grundloven betyder det faktisk, at udlændinge må indordne sig for at kunne være her og dermed vælge deres eget fra.

Havde det ikke været tilfældet, ville danskernes frihed blive begrænset i strid med grundlovens bestemmelser, hvilket også er sket, fordi grundloven er blevet overtrådt.

I EU ser man stort på religion og kultur og laver nye EU-værdier, og nye mennesker, som alle skal leve uden et frit valg. Ja, man forbyder faktisk grundlaget for nationale stater og deres borgere ved at fjerne førstefødselsretten til nationerne.

EU-charterets vedtagelse var taktisk lagt tæt på den danske folkeafstemning om Euroen. Det skulle ikke debatteres. Poul underskrev, og så var det i orden efter en kort i tur i Folketinget.

Vi måtte til nogle hjemmesider England for at finde nogle af konsekvenserne af charteret og Amsterdamtraktaten. Der er meget andet end immigrant-problemerne.

EU-grundlovens køreplan blev vedtaget endeligt december 2000 i Nice som politisk bindende erklæring, indtil det skulle blive endelig EU-grundlov pr. traktat i 2004, jf. charteret §51-54. Det betyder faktisk at folketinget ikke må ændre i de nationale lovsæt, indtil dette kan vedtages endeligt. Dette strider mod den dansk grundlovs §56, der byder politikerne at beslutte alene efter deres overvisning.

[EU-køreplan eller road map skal vi høre mere om om lidt.]

Statsbankerotter og omvæltninger i Europa. Er det sket før?

Ja, efter Napoleonskrigene som nævnt, men Danmark gik også statsbankerot i 1660 og vist også under Erik Menved. Trediveårs- eller Kejserkrigen med Chr. IV som aktiv deltager og de nordiske krige førte til 1660. Den tids største landsforræder var Corfitz Ulfeldt, der først begik kæmpeunderslæb på Holmen, hvor den danske Flådes krigsskibe byggedes af træ. Dernæst gik han som kanzler (finansminister) sin konge Chr. IV i bedene. Han var Kongens svigersøn. Sluttelig optrådte han som svensk forhandler ved Roskilde-freden i 1658.Han blev dømt til hjul og stejle in absentia.

Enevælden indførtes ved et statskup i 1660. Herefter blev huset Marsellis indflydelsesrig på finanserne i Danmark.

 

Grundlov og de fremmede:

Uffe Ellemann-Jensen kom 7. februar 2006 med den mildest talt overraskende melding, "at Jyllandsposten og den læsere ikke har forstået, at globaliseringen stiller nye krav til, hvordan man omgås hinanden." På den baggrund mener han, at chefredaktøren skal føje islamisterne og opsige sin stilling på bladet.

Tænk, vi opfattede globaliseringen som international konkurrence; nu kan vi forstå det må være en særlig styreform som Uffe Ellemann-Jensen og hans bosser i internationalen/liberalen har på bedding, en styreform uden ytringsfrihed og uden andre frihedsrettigheder. Vi fik forsmag på den i EU-grundlovsforslaget, som europæerne nu har sagt nej til. Vi kan kun gisne om, hvem Uffe Ellemann-Jensen egentlig repræsenterer, efter han har forladt det danske politiske liv. I hvert fald ikke danskerne.

Imam Abu Abulaban og Uffe Ellemann-Jensen er enige om, at danskerne er for dumme.

EU-charteret gør uden diskussion Danmark til et indvandreland med multi-kulturelt samfund. General Wesley Clark til CNN, juni 1999: "I det moderne Europa er der ingen plads for homogene nationalstater. Det var en ide fra 1800-tallet, og vi vil gennemføre den (multikultura-lismen) i 2000-tallet, og vi vil skabe multietniske stater"

Uffe Ellemann søgte NATO-topjob, der i stedet blev besat med en militærnægter. Uffe var direkte årsag til, at NATO kunne gå i gang i Bosnien, da han og den tyske tidligere tyske udenrigsminister (FDP) Hans Dietrick Genscher på EU's vegne tog ned og egenhændigt anerkendte Bosnien som en selvstændig (muslimsk) stat, hvorfra terroren tilsyneladende nu koordineres i Europa.

Han brugte ved første afstemning om Maastricht-traktaten sammen med Hans Dietrick Genscher (tilsyneladende hans tyske protegé) i den danske valgkamp at give os håb om en genindførelse af Hansestederne med Euroen til såkaldt gavn for danskerne:


Det var den der med tysk handelsmonopol i danske købstæder, så danske bønder blev holdt uden for, og som den norske samtidige konge betegnede således dengang:

"Den norske konge Haakon den Femte udstedte i 1306 en "Retterbod", en ordre, der lød således: "Hansestæderne udfører vore livsnødvendigheder og tilfører os kun galanteri og andre unødvendige sager. Det vil vi forbyde.”

Nu taler han på TV om nationalstaten er blevet opfundet i 1800-årene ligesom tidl. general og tidl. præsidentkandat i USA Wesley Clark til CNN, juni 1999: "I det moderne Europa er der ingen plads for homogene nationalstater. Det var en ide fra 1800-tallet, og vi vil gennemføre den (multikulturalismen) i 2000-tallet, og vi vil skabe multietniske stater".

Jo, nationalstat og repræsentativt demokrati kan forveksles af de, der kender marionet- teateret, men som er uden reel viden ellers, hvis ikke fyldt med løgn. Det samme blev fremført i et interview (også i 1999) der førte måske til en anden nu tidl. NATO-general, tyskeren Neumanns afgang. I lidt ophidselse udtrykte han sig således: ”Det var så Kosovo, næsten gang kan det blive hvor helst i Europa”.

Asylretten, der er i den danske udlændingelov, som kan ændres, gøres nu med EU-Charteret til en såkaldt eviggyldig og grundlovssikret menneskeret med ubegrænset indrejseret og også til et overordnet mål for hele projekt Europa.

Dette er meget værre end det vi har.

Skønt internationale forpligtelser først og fremmest skulle vedtages for det enkelte lands borgeres skyld som værn imod statsmagt, forekommer det i dag at være blevet direkte omvendt: de internationale forpligtelser er til for at sikre magthaverne imod deres befolkninger. Og desværre er flere af dem - i modsætning til i andre lande - bygget direkte ind i dansk lovgivning. Dette ville være grundlovsstridigt uden den snedigt indførte glidebane efter Grundlovens § 20.

I flere af EU-chartrets bestemmelser ses f.eks, at rettighederne indrømmes til enhver, dvs. også udlændinge med ret til et midlertidigt eller varigt ophold i EU-landene. Med chartret binder man EU-landene til at yde beskyttelse indenfor EU med en række retskrav til følge, udvidet med de selv samme grundrettigheder, som sikres EU-borgere. Det har vi ikke set før.

Velfærdskommissionen regne trods alt dansk:

Når 40 pct. af de ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre i Danmark stammer fra en delpopulation, der samlet udgør 13 pct., så er det lidt vanskeligt selv for Velfærdkommissionen at hævde, at løsningen på finansieringsproblemet i fremtiden skal være en central del og 8-14 gange mere af problemet, som det har tårnet sig op de sidste 25 år.

Indvandringen tiltager stadig. Fra 11.369 nye i 2004 til 12.644 nye fremmede i 2005, heraf kom 9.730 fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Liberalen: 2006 Fri indvandring:

Ingen tvivl, liberalismen vil også have del i den internationale immigrant-høst efter internationalen i de sidste 25 er blevet forsynet med klienter at øve deres kunster på.

Tænketanks-medlem, cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen er tilsyneladende altid på linie med EU-Kommissionen.Fra 2007 skal immigrationen til EU gradvis forøges med fra en faktor 8 voksende til en faktor 14 i 2024.

Allerede før valget i 2001 blev et såkaldt green-card-arrangement introduceret. Det betyder i Danmark en maksimal indkomstskatte-rate på 25 pct. af indtjeningen i de første tre år for højtuddannede udlændinge som nøglemedarbejdere. Med denne beskatning får de berørte de samme rettigheder og adgange til den offentligt finansierede velfærd som danskerne, der selvfølgelig skal betale den fulde pris. Endog en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan blive produceret og solgt i tilstrækkelige mængder til at finansiere velfærden i fremtiden. Så det er er tydeligt at ledende har så sandelig forstået, hvad der er galt.

Arrangementet har vist sig ikke have den forventede effekt. De kvalificerede begyndte at søge til England og USA allerede i begyndelsen af 1980-erne. I foråret 2006 introduceres mig bekendt et nyt arrangement, der tillader immigranter uden videre at overskride grænsen til Danmark for at søge jobs i 6 måneder, uden nogen formel ansøgning.

Onkler, fætre, kusiner og svogre er her i forvejen. Fri indvandring.

Efter danskerne nu to gange ved folkeafstemning har stemt Nej til mere EU trods en massiv medie-kampagne for JA, konkurrerer politikerne om at sikre at alle EU-regler godkendes her på forhånd. Nogle eksempler:

3. EU-direktiver og anbefalinger


Første skridt

Det indre marked fra 1986 frihed for produkter tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft til bevæge sig mellem medlemslandene fra 1. januar 1993. Alle EU-statsborgere.

Andet skridt

Schengen samarbejdet blev besluttet i 1985 og førte faktisk samarbejdet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft 1. maj 1999. Enhver interne grænselinie-kontrol i EU fjernedes. Borgerne fra andre dele af verden fik i princippet den samme ret til frit at flytte rundt. Fælles minimums-regler og regulering af immigrationen skulle sikre at en enkelt medlemsstat ikke blot overførte dens byrder til en anden medlemsstat.

I bekneb for en fælles EU-immigrations-politik.

Tammerfors-deklaration 1999, punkt 18:

Den europæiske union skal sikre en mere retfærdig behandling af tredje-verdensborgere, der har taget lovligt ophold i EU. En mere effektiv integrationspolitik som tillader rettigheder og pligter kan sammenlignes med EU-borgernes, og den fortsætter med en hellig hymne om racisme, forskelsbehandling, økonomisk, kulturel og sociale forhold.

Et direktiv fra sommeren 2001: Om forholdene for tredje-verdens-borgeres adgang og ophold i forbindelse med tage arbejde og som arbejdsgivere der, der driver uafhængige forretninger. Tredje skridt:

25. november 2003 blev et EU-direktiv besluttet: om status for tredje-verdens-immigranter som indbyggere efter fem års ubrudt og loveligt ophold i EU skulle give frihed flytte rundt i EU også.

Marts 2004: EU-direktiv om forholdene for tredje-verdens-borgeres adgang og ophold I forbindelse med studier, anden uddannelse eller lærlingeforhold, også kaldt studenter-direktivet. Næste skridt:

11. januar 2005 offentliggjorde EU-kommissionen en såkaldt grønbog om metoden ved hvilken den økonomiske immigration skulle styres (mellem medlemsstaterne med forskellig økonomisk politik) for at fremtvinge fælles regler. Dette punkt blev yderligere styrket to måneder senere ved offentliggørelsen af en anden grønbog med titlen: ”Demografiske ændringer- behovet for solidaritet mellem generationer”.

Oktober 2005: Ministerrådet beslutter et direktiv om særlig adgangs-procedure for tredje-verdens-borgere i forbindelse med videnskabelig forskning , i øvrigt samme med to anbefalinger i øvrigt.


7. november 2005 fra Kommissær for Justits og Indre anliggender, italieneren Franco Fratinni, et USA-inspireret Green-card-system som giver højtuddannede fra hele verden muligheden for at vinde adgang og tilladelse til at arbejde i alle medlemsstater.


Hvordan det videre skal køre:

Et “Vejkort” (road map) med initiativer, der skal foreslås I perioden 2006-2009.

"Helt fra starten argumenterede Jean Monnet kraftfuldt og præcist i forberedelsesperioden før 1956-traktaten for at overføre magt direkte til en gradvis enhedsopbygning og samling af den funktionelle bureaukratiske elite på tværs af Europa så der skabtes et kraftfelt, hvori en union i fuld skala ikke kunne stoppes. Overførelsen af magt skulle begynde med relativt ikke-trovertielle økonomiske funktioner og stålfremstillingen, for at minimere bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned. Man skulle sikre sig, at den funktionelle overførelse af magt blev irreversible (ikke kunne tilbageføres), et forhold garanteret af traktat-doktrinen acquis communautaire, der sikrer at al magt overført til (de europæiske) samfundsinstitutioner bliver gjort til permanent europæisk lov og så samtidig, at de tages ud af de nationale lovsæt i medlemslandene." Jean Monnet's lidt besynderlige baggrund kan du se på:

"Frankrig og de fleste andre lande var imod den såkaldte stabilitetspagt, der kan sikre, at centralbanken ter sig næsten som den gamle tyske forbundsbank og holder tøjlerne fuldstændigt stramme.(mit: Emnet faldt officielt allerede på Dublin topmødet i december 1998, og også i år 2002 kom Frankrig ud med et for alt stort underskud på de offentlige finanser i forhold til Maastricht- bestemmelserne). Kampen om hvem der skal udpege præsidenten i ECB er fastslået. Det blev indtil videre Frankrig. Den Tyske Forbundsbank er meget ude af trit med den tyske politiske, finansielle og industrielle elite. Derimod er den meget populær i den tyske offentlige mening. Derfor var Kohl meget hårdt trængt mellem det tyske og det franske politiske Establishment. De franske socialister har afleveret deres krav til forholdene omkring Euroen. Nu er Kohl helt væk og den nye forbundskansler er selv centralist. Så har EU til gengæld anbefalet en tysker som leder af IMF (Den Internationale Valutafond).

Den tidligere tyske kanzler Helmuth Kohl måtte også æde, at der ikke bliver tale om rent automatiske sanktioner mod et land, der har vedvarende underskud. Der kræves nu 2/3 af de vægtede stemmer i de aktivt deltagende ØMU-landene for at lave sanktioner. Frankrig fik tillige godkendt et såkaldt stabilitetsråd og dermed en direkte politisk rolle ført ind i den montære politik ved, at der nu f.eks. skal formuleres vekselkursretningslinier for Euroen."

Når Euro nu viser sig som en tilsyneladende hård valuta, er det kun fordi Irak før krigen besluttede at aftale oliehandler og nu også Iran i Euro i stedet for dollars. Intet, jeg understeger ABSOLUT INTET i Europa-landes realøkonomi betinger en høj Euro …eller hvad det reelt er, en lav dollar. En farlig akse, Europæisk-Arabisk Dialog. Verdens førende er i tillæg kørt ind på et særdeledes farligt skråplan - ny-merkantilismen, en gentagelse af en vanvittig udviklingsindretning - Merkantilismen fra især 1500-1600 årene. Tiden kendetegnes af "Form uden indhold", hvilke hele indholdet af denne tale vidner om.

<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nå, til Kierkegaard:

Vexeldriften er titlen på det afsnit af Kierkegaard jeg vil læse lidt op af:

Guderne kedede sig. Derfor skabte de menneskene. Adam kedede sig, og fordi han var alene, så skabtes Eva. Fra det øjeblik af kom kedsomheden ind i verden, og voksede i størrelse på det nøjagtigste alt efter folkemængden voksede. Adam kedede sig alene og derpå Adam og Eva i forening. Derpå kedede Adam og Eva og Kain og Abel sig en familie. Derpå tiltog folkemængden i verden, og folkene kedede sig en masse. For at adsprede sig, fattede de den tanke at bygge et tårn, der var så højt at det ragede op i skyen. Denne tanke var lige så kedsommelig, som tårnet var langt og et forfærdeligt bevis på, hvorledes kedsomheden havde taget overhånd. Derfor blev de adspredte over verden, ligesom man nu rejser udenlands for at vedblive at kede sig, og hvilke følger havde ikke denne kedsomhed. Mennesket stod højt og faldt dybt, først ved Eva, så fra det babylonske tårn. Hvad var det på den anden side, der opholdt Roms undergang. Ja, det var brød og skuespil. Hvad gør man i vor tid, er man betænkt på noget adspredelsesmiddel? Tværtimod, man fremskynder undergangen.

Man tænke på at sammenkalde til en stænderforsamling. Kan der tænkes noget mere kedsommeligt for så vel de herrer deltagere som for dem, der skal læse og høre om dem? Man vil forbedre statens finanser ved besparelser. Kan der tænkes noget mere kedsommeligt? I stedet for at forøge gælden, vil man afbetale den. Efter hvad jeg kender til de politiske forhold, vil det være Danmark let at åbne et lån på en 15-20 mia. (mit: i dagens kroner). Hvorfor tænke ingen dog derpå? At et menneske er et geni og ikke betaler sin gæld; det man da hørt om, hvorfor skulle en stat så ikke kunne gøre det samme, når der blot er enighed? Man åbne da et lån på 20 mia. Man anvende det ikke til afbetaling, men til offentlig forlystelse. Lad os fejre det tusindårige rige med fryd og gammen.

Som der nu står bøsser, hvori man skal lægge penge, skulle der overalt stå skåle, hvori der lå penge. Alt ville så blive gratis, man gik så gratis i teatret, gratis til offentlige fruentimmere, man kørte gratis til dyrehaugen, man blev begravet gratis, og gratis blev der holdt tale over én. Jeg siger gratis, thi når man altid har penge ved hånden, så er det på en måde som alt er gratis. Ingen måtte eje fast ejendom. Kun mig skulle der gøres en undtagelse. Jeg forbeholder i alt fald 1000 rigsdaler om dagen fast i londoner bank. Dels fordi jeg ikke have mindre dels fordi det er mig, der har givet ideen, endelig fordi man ikke kan vide om jeg skulle hitte på en ny ide, når de 20 mia. vare forbrugte.

Hvad ville følgen af denne velstand så blive? Alt stort ville strømme til København. Til kulturbyen. De største kunstnere, skuespillere og danserinder. København ville blive et andet Athen. Hvad ville følgerne dog ikke blive? Alle rigmænd ville nedsætte sig i denne stad. Blandt andre ville vel kejseren af Persien og kongen af Engeland også komme dertil. Se, her er min anden ide. Man bemægtiger sig kejserens person. Måske vil en eller anden sige, der bliver oprør i Persien. Man sætte da en ny kejser på tronen. Det har man set ske før, og den gamle kejser falder så i pris. I så fald er det min ide, at man sælger ham til tyrken. Han vil nok vide at gøre ham op i penge. Dertil kommer endnu en omstændighed, som vore politikere ganske synes at have overset. Danmark er ligevægten i Europa. Der kan ikke tænkes noget mere lykkeligt end den eksistens. Jeg ved det af egen erfaring. Jeg var engang ligevægten i en familie. Jeg kunne gøre lige hvad jeg ville. Og det gik aldrig ud over mig, men altid ud over de andre.

Oh, måtte min tale trænge hen til eders øren. I som ere satte på de høje steder til at råde, I Kongens og folkets mænd, vise og forstandige statsborgere af alle klasser. Ser eder dog for, gamle Danmark går under. Det er fatalt. Det går under …af kedsomhed. Det er det aller fataleste. I oldtiden blev den konge, der skønnest besang den afdøde. I vor tid burde den være konge, der sagde den bedste vittighed. Den skulle være kronprins, der gav anledning til at den bedste vittighed blev sagt.

Supplement: Chartrets artikel 21: Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion, tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formue-forhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt. Og i stk.2 præciseres, at enhver øvrig forskelsbehandling er forbudt. Teksten er lodret i strid med grundlovens §4, hvorefter vi har religions-frihed, men ikke religionslighed.

Det er også i strid med §68 at føre artikel 21’s retskrav ud i livet for skatteborgernes regning.Denne ”almene interesse, der er anerkendt af unionen”, fremgår af den positive indstilling til indvandring, som de pågældende regeringschefer havde besluttet sig for, herunder Nyrup, og som var baggrunden for at udvide retten til familiesammenføring ved et forslag til direktiv, som Danmark som følge af det retlige forbehold står udenfor lidt endnu. Med chartret lægger EU-landene sig fast på formen for fremtidig indvandring til EU-lande til som minimum at bestå af asylsøgende og deres familier. Sådant er helt nyt.

Hvor konventioner er aftaler, der efter deres indhold kan opsiges med passende varsel, ses der ingen juridisk mulighed for at opsige chartrets tekst andet end ved en mellemstatslig godkendelse fra de andre EU-lande. Også dette er nyt, ligesom de som noget nyt med vægt kan vælge at gøre brug af Amsterdam-traktatens artikel 6 og 7´s fremtidige indhold, for at efterleve og effektuere EU-regelsættet. Der opstår et specielt folkeretligt problem ved chartret, som reelt ses at være en helt ny konstruktion inden for folkeretten, hvis rækkevidde er tvivlsom: Udover - som nævnt - at indrømme rettigheder for aftaleparternes, dvs. EU-landenes statsborgere, indrømmer chartret også grundrettigheder til tredjelandes statsborgere.

Dette er en form for afgivelse af tredjemands-løfte over for andre nationers borgere. Dette er en udstedelse af retsgarantier til en uvis kreds af mennesker udenfor EU-landenes jurisdiktion. Vil sådanne garantier overhovedet kunne udstedes og/eller senere kunne ophæves mellemstatsligt? Så snart chartret er vedtaget som traktat, vil enhver tilrejsende fra tredjelande have retskrav på at få dette spørgsmål prøvet.

EU vil med rette engang i en ikke så fjern fremtid, når stabiliteten i Europa er ved at være væk, blive beskyldt for at ændre karakter fra et grænseløst EU udadtil til et Fort Europa, selvom ingen af delene p.t. er tilfældet. Det er ærgerligt, at EU på denne måde gør sig sårbar. Ethvert EU-land var i sin gode ret til at sige fra. Amsterdamtraktaten, som vi ikke som folk skulle afstemme om, er karakteriseret på:

EU-grundloven skal vi vist ikke folkeafstemme om i dens nuværende form, for her er der tale om suverænitetsafgivelse, der vil noget; det opdagede franskmænd og hollændere. Vi skulle heller ikke folkeafstemme om EU-grundlovens køreplan i Amsterdam-traktaten i modsætning til irerne.

Skønt Danmark havde er retligt forbehold, sagde Folketinget Ja til rammerne om en fælles asylpolitik i EU-grundlovens artikel 18 og 19. i EU-grundloven er mange flere helt grundlæggende ting, der strider fælt imod den danske grundlov. Jeg vil vove den påstand, at danske statsborgere ikke har behov for chartret, fordi de har grundloven. Men flygtninge kan, hvis - og når - chartret i en anden form bliver vedtaget som traktat , få en ret overfor EU og den danske stat – som det danske folk er pligtige til at respektere, og som fremmede aldrig tidligere har haft i Danmark - eller i andre europæiske lande. Det har vi aldrig set før.

Med den famøse 1983-udlændingelov blev de facto-flygtninge opfundet (&sect.7, stk. 2), og lovens virkefelt udvidet til hele kloden. Retten til asyl blev gjort til en menneskeret efter ansøgning, selv for folk, der ikke var flygtninge efter Geneve-konventionen, og fra da af forpligtede den danske stat sig til at skulle kunne tilbagevise ”at tilbagevenden til hjemlandet gav risiko for dødsstraf eller tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling”, for at kunne afvise en flygtning. De skulle alle sammen herefter have dansk ret til at opholde sig her i landet, medens deres sag behandledes. Der var ingen konvention, der pålagde os at lave en sådan regel. Og havde der været, kunne den have været opsagt efter 6 måneder.

Se, denne lovtekst i Udlændingelovens §7, stk. 2 svarer præcis til EU-charterets artikel 19. I artikel 19 stk. 2 ”Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling”. I charteret sidste artikel (§54) står faktisk, at charteret er gældende til evig tid. Og bemærk, de facto-begrebet kunne allerede have været fjernet af et flertal i Folketinget, men efter EU-grundloven er vedtaget, og begrebet er indstødt heri, kan det ikke fjernes, uanset hvad vælgerne eller danske politikere måtte mene.

Bertel Haarder har i formandskabshalvåret 2002 bidraget til udvidelse af begrebet flygtning under Danmarks formandsskab den 6. december 2002. Man havde forskellige definitioner i de enkelte lande, så derfor udvidede Haarder Geneve-konventionens flygtningebegreb til brug i charteret, så flere grunde end tidligere kan findes anerkendelsesværdige til at give ret til asyl. I et EU-land.

Nu forstår man måske bedre, hvorfor det danske de-facto-begreb ikke blev ophævet ved aftalen mellem DF og Regeringen af den 1. juli 2002.

Det var faktisk tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen, der på et EU-møde i Finland i 1999 på initiativ af de radikale og Socialdemokratiet, fik introduceret de-facto-begrebet for de andre EU-lande, der ikke kendte til det. Nu er det så blevet indføjet i den evigt gældende grundlov EU skal køre videre med på et tidspunkt.

5. juni 2006
Ebbe Vig

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810