DANMARKSFONDEN

Vedtægter

Den Danske Forenings Styrelse administrerer Danmarksfonden af 5. maj 1995, der er en kampfond, hvis midler anvendes i overensstem­melse med Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne præmisser her i landet.

Fon­den er opbygget på grundlag af testamentariske og andre gaver.

Bi­drag kan indsættes på Danmarksfondens konto i Danske Bank reg.nr. 4317 konto 4547551

Testamenter

Foreningens virksomhed kan kun drives ved hjælp af donationer fra medlemmerne ud over kontingentet, og foreningen har i tidens løb modtaget væsentlige testamentariske gaver.

Gratis juridisk bistand i forbindelse med testamente-udarbejdelse fås i foreningen i tilfælde, hvor denne alene begunstiges. Husk, at det ikke er sikkert, at en advokat er inde i de nærmere forhold omkring Den Danske Forening!

Testamente kan laves som følger:

 

Oprettelse

Et testamente skal oprettes skriftligt – håndskrevet eller maskinskrevet. Hvis testamentet fylder mere end en side, skal begge sider af papiret anvendes.

Det skal underskrives eller vedkendes (dvs. accepteres) enten under overværelse af to vidner eller for en notar i byretten (hvor der kan bestilles tid hos notaren). 

Vidnerne/notaren skal efterfølgende underskrive testamentet. 

DET MÅ ABSOLUT ANBEFALES, AT UNDERSKRIVELSEN SKER FOR EN NOTAR!

Ved dødsfald kommer testamentet så automatisk frem.

 

Udformning

Testamentet kan f. eks. formuleres på denne måde:

 

”Undertegnede ægtefæller, A. (stilling, fulde navn, cpr. nr., bopæl og fødesogn) og B (stilling, fulde navn, cpr. nr., bopæl og fødesogn), der samtidig tilbagekalder enhver af os tidligere oprettet testamentarisk disposition, opretter herved følgende testamente: 

1) Til Den danske Forening udredes netto kr.  …………..  eksklusive skatter og afgifter 

eller 

 2) Til Den danske Forening udredes ...% af vort bo 

eller 

3) Til Den danske Forening udlægges hele boet.   

Nærværende testamente underskrives for notaren i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialarkivet, således at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originalen. 

Sted, dato og underskrifter.”

 

Der kan være behov for mellemliggende klausuler i forskellig udformning afhængig af testators ægteskabelige status, børn m.v.

 

Hos notaren

Ved underskrift hos notaren skal medbringes:

1. Det originale testamente (der skal underskrives for notaren), samt en kopi af samme (der også skal underskrives for notaren). Testamentet må ikke være underskrevet hjemmefra.

2. Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation, hvor personnummeret kan læses.

3. 300 kr. pr dokument til retsafgift.

Det er ikke notarens opgave at godkende indholdet i testamentet.

Dommerkontoret beholder kopien og underretter et centralt register om, at testamentet er oprettet. Når sagen er ekspederet, sender notaren originalen til testator forsynet med en påtegning.

Hvis et eksemplar af testamentet ønskes opbevaret på notarialkontoret, skal der blot underskrives en kopi af det. Denne genpart kan være en fotokopi på almindeligt A4-papir.