LOVE OG VEDTÆGTER

Love for foreningen og Danmarksfonden

Den Danske Forening

§ 1. Navn og formål.
Den Danske Forening er stiftet den 18. marts 1987. Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er:

  • På folkestyrets grund, uafhængig af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og fanatisme.
  • At advare mod den opløsning af vor kulturelle og folkelige egenart, som forvoldes af overdreven tilstrømning fra overbefolkningstruede lande.
  • At hindre nedbrydelse af vort land som hjemsted for det danske folk.

Foreningens formål søges opnået ved afholdelse af informerende møder, udsendelse af blade og skrifter samt ved anden påvirkning af de politiske beslutningsprocesser. Ved etablering af lokalkredse arbejdes der på lokalt plan efter de af styrelsen fastlagte retningslinier for varetagelsen af foreningens formål


§ 2. Optagelse, udmeldelse og eksklusion.
Som medlem kan optages enhver dansk borger, danske foreninger og virksomheder samt udenlandske borgere, foreninger og virksomheder med nær tilknytning til Danmark.

Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for kalenderåret.

Som medlem kan ikke optages eller forblive personer, som er eller har været tilknyttet ekstremistiske, såsom nazistiske organisationer, eller som i øvrigt udfolder aktiviteter i strid med foreningens formål.

Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens styrelse med 2/3 majoritet. Udmeldelse sker skriftligt. Æresmedlemmer kan udnævnes af styrelsen med 2/3 majoritet.


§ 3. Kontingent.
Kontingent fastsættes af styrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest to måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, slettes restanten, med mindre styrelsen træffer anden bestemmelse.


§ 4. Styrelse og tegningsret.
Foreningens ledes af en styrelse på mindst 5 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en næstformand. Tillige udpeges en kasserer. Derudover vælges en revisor uden for styrelsen.

Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald næstformanden, og kassereren i fællesskab. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura til varetagelse af bestemte forretninger.

Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love, ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens stemme udslagsgivende.

Styrelsen er selvsupplerende, således at nye styrelsesmedlemmer vælges med 2/3 majoritet. Med samme majoritet kan et styrelsesmedlems deltagelse i styrelsen ophæves.

Styrelsen kan knytte særligt sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver. Styrelsen skal godkende ledelsen af de til foreningen knyttede lokalkredse.


§ 5. Hæftelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 6. Regnskab og beretning.
Der udarbejdes hvert kalenderår et regnskab, som, i den udstrækning foreningsformålets varetagelse tillader det, forelægges medlemmerne efter at være revideret af en revisor uden for styrelsen. Denne holder gennem bladet medlemmerne orienteret om sin forretningsførelse.


§ 7. Lovændringer og opløsning af foreningen.
Ændring af disse love og opløsning af foreningen kan vedtages af dennes styrelse med 2/3 majoritet. Ved foreningens opløsning tilfalder dens mulige formue et beslægtet formål efter styrelsens nærmere bestemmelse.

Som vedtaget 20. januar 1990

 

Danmarksfonden

Administreres i henhold til styrelsens særlige beslutning af juni 1995 på grundlag af følgende statut:

Statut for DANMARKSFONDEN af 5. maj 1995

Danmarksfonden er en kampfond, hvis midler kan anvendes i overensstemmelse med Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne præmisser her i landet.

Fonden administreres af Den Danske Forenings styrelse og indgår som en del af foreningens formue underkastet dennes almindelige regnskabsmæssige revision, men fondsmidlerne gøres ikke til genstand for offentlig regnskabsaflæggelse. Fondsmidlerne skal så vidt muligt anbringes på en sådan måde, at de er tilgængelige for anvendelse i overensstemmelse med fondens formål, uanset om der måtte opstå tilstande her i landet, som indebærer, at Den Danske Forenings virksomhed må fortsættes på illegalt grundlag. Såfremt foreningens styrelse under sådanne forhold måtte blive sat ud af funktion, overgår fondens forvaltning til en eller flere personer, hvis identitet ikke er kendt for offentligheden. Styrelsen skal til enhver tid have udpeget sådanne personer.

Medlemmerne kan vælge en tillidsrepræsentant, der dog skal godkendes af styrelsen, til at påse, at midlerne forvaltes i henhold til fondens formål. Tillidsrepræsentanten har tavshedspligt og kan følgelig kun tilkendegive sin eventuelle uenighed i forvaltningen af fonden ved at trække sig tilbage fra posten.

I fonden henlægges foruden de testamentariske og andre gaver, som ydes specifikt til fonden, større gaver til Den Danske Forening.

Vedtaget af Den Danske Forenings styrelse og landsmøde 11/6 1995.

 

Persondata.

Den Danske Forening.

Behandling af personoplysninger

September 2019.

Dataansvar.

I Den Danske Forening behandles personoplysninger om medlemmerne efter nedenstående retningslinjer.

Som altovervejende hovedregel behandles alene almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål til berettiget varetagelse af foreningens opgaver. Der opbevares således alene relevante og strengt nødvendige oplysninger om medlemmerne.

Oplysningerne opbevares så længe medlemskab eksisterer og slettes senest 5 år efter ophør af medlemskab. Oplysninger om tredjemand slettes, når der ikke længere er en nødvendig retlig interesse i opbevaring.

Dataansvarlig.

Foreningen er ansvarlig for, at opbevarede oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning på området.

Kontaktperson mht spørgsmål m.v. er den til enhver tid siddende formand, hvis kontaktoplysninger vil fremgå af foreningens hjemmeside: Den Danske Forening.

Personoplysninger i foreningen.

Foreningen behandler oplysninger om medlemmers kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, opkrævningsadresse, telefonnummer, E-mail, adresse og   indmeldelsesdato.

Indsamling af oplysninger.

Oplysningerne indkommer fra medlemmet i forbindelse med indmeldelse og indbetaling af medlemskontingent.

Formål med behandling af oplysningerne.

Foreningen behandler alene medlemmets personoplysninger til de formål, der er bestemt af vedtægter, deklaration og lovgivning.

Det vil derefter være varetagelse af foreningens legitime interesser overfor medlemmet og opfyldelse af betingelserne for medlemskab. Endvidere behandles personoplysninger, hvis det følger af lovkrav.

Formål med behandlingen af medlemsoplysninger er den generelle medlemshåndtering, såsom kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, orientering af medlemmet og administration af medlemmets relation til foreningen.

Oplysninger opbevares ikke længere end legitime interesser kan begrunde det og efter udmeldelse af foreningen ved salg af ejendom i forenings område slettes oplysningerne senest efter 5 år.

Videregivelse af oplysninger.

Foreningen videregiver ikke uden forudgående samtykke et medlems personoplysninger.

Opbevaring og Sletning af oplysninger.

Oplysninger opbevares typisk hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Når medlemskab af bestyrelsen ophører, skal pågældende medlem slette alle oplysninger om andre medlemmer.

Ved første bestyrelsesmøde i nyt kalenderår følges op på, om sletning efter retningslinjerne finder sted ved, at hvert enkelt medlem bekræfter, at der ikke hos vedkommende opbevares oplysninger, der er mere end 5 år gamle.

Medlemmets rettigheder.

Efter persondataforordningen og gældende dansk lov har et medlem følgende rettigheder, når der behandles peronoplysninger:

At blive orienteret om, hvorledes oplysningerne behandles.

At få indsigt i egne personoplysninger.

At opnå sletning af personoplysninger, når dette skal ske

At få berigtiget ukorrekte oplysninger.

At få begrænset behandlingen til det absolut nødvendige.

At få udleveret dataene i et almindeligt anvendt format

At rejse indsigelser i øvrigt

Udøvelse af medlemmets rettigheder sker ved henvendelse til den dataansvarlige.

Hurtigst muligt efter en henvendelse behandles medlemmets begæring.

Klagemulighed over foreningens behandling af data er Datatilsynet.