LOVE OG VEDTÆGTER

Love for foreningen og Danmarksfonden

Den Danske Forening

§ 1. Navn og formål.
Den Danske Forening er stiftet den 18. marts 1987. Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er:

  • På folkestyrets grund, uafhængig af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og fanatisme.
  • At advare mod den opløsning af vor kulturelle og folkelige egenart, som forvoldes af overdreven tilstrømning fra overbefolkningstruede lande.
  • At hindre nedbrydelse af vort land som hjemsted for det danske folk.

Foreningens formål søges opnået ved afholdelse af informerende møder, udsendelse af blade og skrifter samt ved anden påvirkning af de politiske beslutningsprocesser. Ved etablering af lokalkredse arbejdes der på lokalt plan efter de af styrelsen fastlagte retningslinier for varetagelsen af foreningens formål


§ 2. Optagelse, udmeldelse og eksklusion.
Som medlem kan optages enhver dansk borger, danske foreninger og virksomheder samt udenlandske borgere, foreninger og virksomheder med nær tilknytning til Danmark.

Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for kalenderåret.

Som medlem kan ikke optages eller forblive personer, som er eller har været tilknyttet ekstremistiske, såsom nazistiske organisationer, eller som i øvrigt udfolder aktiviteter i strid med foreningens formål.

Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens styrelse med 2/3 majoritet. Udmeldelse sker skriftligt. Æresmedlemmer kan udnævnes af styrelsen med 2/3 majoritet.


§ 3. Kontingent.
Kontingent fastsættes af styrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest to måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, slettes restanten, med mindre styrelsen træffer anden bestemmelse.


§ 4. Styrelse og tegningsret.
Foreningens ledes af en styrelse på mindst 5 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en næstformand. Tillige udpeges en kasserer. Derudover vælges en revisor uden for styrelsen.

Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald næstformanden, og kassereren i fællesskab. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura til varetagelse af bestemte forretninger.

Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love, ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens stemme udslagsgivende.

Styrelsen er selvsupplerende, således at nye styrelsesmedlemmer vælges med 2/3 majoritet. Med samme majoritet kan et styrelsesmedlems deltagelse i styrelsen ophæves.

Styrelsen kan knytte særligt sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver. Styrelsen skal godkende ledelsen af de til foreningen knyttede lokalkredse.


§ 5. Hæftelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 6. Regnskab og beretning.
Der udarbejdes hvert kalenderår et regnskab, som, i den udstrækning foreningsformålets varetagelse tillader det, forelægges medlemmerne efter at være revideret af en revisor uden for styrelsen. Denne holder gennem bladet medlemmerne orienteret om sin forretningsførelse.


§ 7. Lovændringer og opløsning af foreningen.
Ændring af disse love og opløsning af foreningen kan vedtages af dennes styrelse med 2/3 majoritet. Ved foreningens opløsning tilfalder dens mulige formue et beslægtet formål efter styrelsens nærmere bestemmelse.

Som vedtaget 20. januar 1990

 

Danmarksfonden

Administreres i henhold til styrelsens særlige beslutning af juni 1995 på grundlag af følgende statut:

Statut for DANMARKSFONDEN af 5. maj 1995

Danmarksfonden er en kampfond, hvis midler kan anvendes i overensstemmelse med Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne præmisser her i landet.

Fonden administreres af Den Danske Forenings styrelse og indgår som en del af foreningens formue underkastet dennes almindelige regnskabsmæssige revision, men fondsmidlerne gøres ikke til genstand for offentlig regnskabsaflæggelse. Fondsmidlerne skal så vidt muligt anbringes på en sådan måde, at de er tilgængelige for anvendelse i overensstemmelse med fondens formål, uanset om der måtte opstå tilstande her i landet, som indebærer, at Den Danske Forenings virksomhed må fortsættes på illegalt grundlag. Såfremt foreningens styrelse under sådanne forhold måtte blive sat ud af funktion, overgår fondens forvaltning til en eller flere personer, hvis identitet ikke er kendt for offentligheden. Styrelsen skal til enhver tid have udpeget sådanne personer.

Medlemmerne kan vælge en tillidsrepræsentant, der dog skal godkendes af styrelsen, til at påse, at midlerne forvaltes i henhold til fondens formål. Tillidsrepræsentanten har tavshedspligt og kan følgelig kun tilkendegive sin eventuelle uenighed i forvaltningen af fonden ved at trække sig tilbage fra posten.

I fonden henlægges foruden de testamentariske og andre gaver, som ydes specifikt til fonden, større gaver til Den Danske Forening.

Vedtaget af Den Danske Forenings styrelse og landsmøde 11/6 1995.